Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2019

01/04/19 Thứ Hai Tuần 4 MC
Ga 4,43-54

TIN VÀO LỜI CHÚA

Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Chúa nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)

Bản in Đọc tiếp 30.03.2019. 16:04

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2019

01/03/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN
Mc 10,1-12

KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU

“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly.” (Mc 10,8-9)

Bản in Đọc tiếp 24.02.2019. 16:02

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2019

01/02/19 Thứ Sáu Đầu Tháng TuầN 3 TN
Mc 4,26-34

KIÊN NHẪN TRONG HY VỌNG

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên người ấy không biết.” (Mc 4,26-27)

Bản in Đọc tiếp 31.01.2019. 12:48

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2019

Bản in 28.12.2018. 14:51

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2018

Bản in 27.11.2018. 04:16

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2018

Bản in 27.10.2018. 06:09

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2018

Bản in 26.09.2018. 22:09

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2018

Bản in 26.08.2018. 21:35

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2018

Bản in 25.07.2018. 06:13

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2018

Bản in 27.06.2018. 07:25