<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Nạn Cướp Đất Của Kitô Hữu Và Giáo Hội Công Giáo Bên Pakistan]]>Wed, 17 Dec 2014 18:02:58 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nan-cuop-dat-cua-kito-huu-va-giao-hoi-cong-giao-ben-pakistan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nan-cuop-dat-cua-kito-huu-va-giao-hoi-cong-giao-ben-pakistan/<![CDATA[Các GM Anh Quốc Phát Động Chiến Dịch Tái Loan Báo Tin Mừng Sáng Tạo 2015]]>Wed, 17 Dec 2014 17:59:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gm-anh-quoc-phat-dong-chien-dich-tai-loan-bao-tin-mung-sang-tao-2015/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gm-anh-quoc-phat-dong-chien-dich-tai-loan-bao-tin-mung-sang-tao-2015/<![CDATA[ĐTC Phanxicô Hoàn Tất Việc Thành Lập Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em]]>Wed, 17 Dec 2014 17:57:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-hoan-tat-viec-thanh-lap-uy-ban-bao-ve-tre-em/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-hoan-tat-viec-thanh-lap-uy-ban-bao-ve-tre-em/<![CDATA[ĐTC Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Của Các Vụ Khủng Bố]]>Wed, 17 Dec 2014 17:55:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-cau-nguyen-cho-cac-nan-nhan-cua-cac-vu-khung-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-cau-nguyen-cho-cac-nan-nhan-cua-cac-vu-khung-bo/<![CDATA[Gia đình là ơn lớn lao Thiên Chúa ban cho thế giới]]>Wed, 17 Dec 2014 17:41:21 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/gia-dinh-la-on-lon-lao-thien-chua-ban-cho-the-gioi/http://danchuausa.net/suy-niem/gia-dinh-la-on-lon-lao-thien-chua-ban-cho-the-gioi/<![CDATA[Con Ca Ngợi Tình Thương Và Công Lý Và Chủ Tâm Theo Đường Hoàn Hảo]]>Wed, 17 Dec 2014 13:07:26 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/con-ca-ngoi-tinh-thuong-va-cong-ly-va-chu-tam-theo-duong-hoan-hao/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/con-ca-ngoi-tinh-thuong-va-cong-ly-va-chu-tam-theo-duong-hoan-hao/<![CDATA[Đừng Sợ Hãi Sống Giáng Sinh]]>Tue, 16 Dec 2014 19:39:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-so-hai-song-giang-sinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-so-hai-song-giang-sinh/<![CDATA[Cuộc Triển Lãm 212 Hang Đá Nghệ Thuật Tại Roma]]>Tue, 16 Dec 2014 19:37:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-trien-lam-212-hang-da-nghe-thuat-tai-roma/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-trien-lam-212-hang-da-nghe-thuat-tai-roma/<![CDATA[Giáo Hội Venezuela Kêu Gọi Chống Lại Nạn Bạo Lực Và Đồi Bại Xã Hội]]>Tue, 16 Dec 2014 19:34:13 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/giao-hoi-venezuela-keu-goi-chong-lai-nan-bao-luc-va-doi-bai-xa-hoi/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/giao-hoi-venezuela-keu-goi-chong-lai-nan-bao-luc-va-doi-bai-xa-hoi/<![CDATA[Buổi Họp Báo Giới Thiệu Bản Tường Trình Chung Kết Cuộc Thanh Tra Tông Tòa Các Dòng Nữ Hoa Kỳ]]>Tue, 16 Dec 2014 19:26:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buoi-hop-bao-gioi-thieu-ban-tuong-trinh-chung-ket-cuoc-thanh-tra-tong-toa-cac-dong-nu-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buoi-hop-bao-gioi-thieu-ban-tuong-trinh-chung-ket-cuoc-thanh-tra-tong-toa-cac-dong-nu-hoa-ky/<![CDATA[Giáo Hội Venezuela Kêu Gọi Chống Lại Nạn Bạo Lực Và Đồi Bại Xã Hội]]>Tue, 16 Dec 2014 19:24:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-venezuela-keu-goi-chong-lai-nan-bao-luc-va-doi-bai-xa-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-venezuela-keu-goi-chong-lai-nan-bao-luc-va-doi-bai-xa-hoi/<![CDATA[Đức Thánh Cha ca ngợi hội bác ái Gabriel Rosset]]>Tue, 16 Dec 2014 19:21:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-ca-ngoi-hoi-bac-ai-gabriel-rosset/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-ca-ngoi-hoi-bac-ai-gabriel-rosset/<![CDATA[Xin Cho Con Lòng Tin Cho Mạnh Lòng Cậy Cho Bền Và Lòng Mến Cho Sốt Sắng!]]>Tue, 16 Dec 2014 13:22:55 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-cho-con-long-tin-cho-manh-long-cay-cho-ben-va-long-men-cho-sot-sang/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-cho-con-long-tin-cho-manh-long-cay-cho-ben-va-long-men-cho-sot-sang/<![CDATA[Ai Kính Sợ Chúa Thì Không Sợ Hãi Gì Vì Chính Nơi Người Họ Hằng Cậy Trông!]]>Mon, 15 Dec 2014 12:08:23 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ai-kinh-so-chua-thi-khong-so-hai-gi-vi-chinh-noi-nguoi-ho-hang-cay-trong/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ai-kinh-so-chua-thi-khong-so-hai-gi-vi-chinh-noi-nguoi-ho-hang-cay-trong/<![CDATA[Niềm vui của chúng ta là chính Đức Giê-su]]>Sun, 14 Dec 2014 18:26:54 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-cua-chung-ta-la-chinh-duc-giesu/http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-cua-chung-ta-la-chinh-duc-giesu/<![CDATA[Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ kính Đức Mẹ Guadalupe]]>Sat, 13 Dec 2014 15:15:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chu-su-thanh-le-kinh-duc-me-guadalupe/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chu-su-thanh-le-kinh-duc-me-guadalupe/<![CDATA[Tôi xin chọn Người (kỳ 12): Cộng tác với Chúa]]>Wed, 10 Dec 2014 17:26:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-12-cong-tac-voi-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-12-cong-tac-voi-chua/<![CDATA[Bệnh Thành Tích]]>Wed, 10 Dec 2014 17:19:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/benh-thanh-tich/http://danchuausa.net/suy-niem/benh-thanh-tich/<![CDATA[Làm Thế Nào Để Nhận Ra Đức Giê-Su Và Thiên Chúa?]]>Wed, 10 Dec 2014 17:14:35 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/lam-the-nao-de-nhan-ra-duc-giesu-va-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/lam-the-nao-de-nhan-ra-duc-giesu-va-thien-chua/<![CDATA[Thư của Đức Thánh Cha về đại hội các gia đình Công Giáo thế giới]]>Wed, 10 Dec 2014 17:08:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-cua-duc-thanh-cha-ve-dai-hoi-cac-gia-dinh-cong-giao-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-cua-duc-thanh-cha-ve-dai-hoi-cac-gia-dinh-cong-giao-the-gioi/<![CDATA[Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 2015]]>Wed, 10 Dec 2014 17:07:45 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-su-diep-duc-thanh-cha-nhan-ngay-hoa-binh-the-gioi-2015/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-su-diep-duc-thanh-cha-nhan-ngay-hoa-binh-the-gioi-2015/<![CDATA[Thượng Hội Đồng Giám Mục là nơi các Nghị Phụ mưu cầu thiện ích cho gia đình, Giáo Hội và xã hội]]>Wed, 10 Dec 2014 15:23:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-giam-muc-la-noi-cac-nghi-phu-muu-cau-thien-ich-cho-gia-dinh-giao-hoi-va-xa-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-giam-muc-la-noi-cac-nghi-phu-muu-cau-thien-ich-cho-gia-dinh-giao-hoi-va-xa-hoi/<![CDATA[Chuyến viếng thăm Etiopia của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Đông Phương]]>Tue, 09 Dec 2014 19:01:58 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-vieng-tham-etiopia-cua-duc-hong-y-leonardo-sandri-tong-truong-bo-cac-giao-hoi-dong-phuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-vieng-tham-etiopia-cua-duc-hong-y-leonardo-sandri-tong-truong-bo-cac-giao-hoi-dong-phuong/<![CDATA[Xã hội dân sự Italia chống lại việc giáo dục nhồi sọ về “giống” trong các trường học]]>Tue, 09 Dec 2014 18:58:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/xa-hoi-dan-su-italia-chong-lai-viec-giao-duc-nhoi-so-ve-giong-trong-cac-truong-hoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/xa-hoi-dan-su-italia-chong-lai-viec-giao-duc-nhoi-so-ve-giong-trong-cac-truong-hoc/<![CDATA[Công bố tài liệu đề cương Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ 14]]>Tue, 09 Dec 2014 15:34:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-tai-lieu-de-cuong-thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-ky-14/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-tai-lieu-de-cuong-thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-ky-14/<![CDATA[Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Truyền Tin và kính viếng Đức Mẹ]]>Mon, 08 Dec 2014 16:54:35 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-chu-su-kinh-truyen-tin-va-kinh-vieng-duc-me/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-chu-su-kinh-truyen-tin-va-kinh-vieng-duc-me/<![CDATA[Những Phút Cầu Nguyện (tháng 12/14)]]>Sun, 07 Dec 2014 18:12:49 +0000http://danchuausa.net/luu/nhung-phut-cau-nguyen-thang-1214/http://danchuausa.net/luu/nhung-phut-cau-nguyen-thang-1214/<![CDATA[Ngày các bệnh nhân Parkinson Italia]]>Sun, 07 Dec 2014 17:55:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cac-benh-nhan-parkinson-italia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cac-benh-nhan-parkinson-italia/<![CDATA[Mọi kitô hữu đều được mời gọi an ủi tha nhân]]>Sun, 07 Dec 2014 16:58:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/moi-kito-huu-deu-duoc-moi-goi-an-ui-tha-nhan/http://danchuausa.net/suy-niem/moi-kito-huu-deu-duoc-moi-goi-an-ui-tha-nhan/<![CDATA[Vẻ đẹp của Mẹ Maria]]>Sun, 07 Dec 2014 16:58:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ve-dep-cua-me-maria/http://danchuausa.net/suy-niem/ve-dep-cua-me-maria/