<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Cầu Nguyện Kiên Trì]]>Thu, 21 Jul 2016 17:20:39 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-kien-tri/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-kien-tri/<![CDATA[Các nữ tu Ấn độ chăm sóc y tế cho các tín hữu Ấn giáo hành hương]]>Thu, 21 Jul 2016 15:51:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nu-tu-an-do-cham-soc-y-te-cho-cac-tin-huu-an-giao-hanh-huong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nu-tu-an-do-cham-soc-y-te-cho-cac-tin-huu-an-giao-hanh-huong/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Nam Sudan]]>Thu, 21 Jul 2016 14:46:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-cham-dut-chien-tranh-tai-nam-sudan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-cham-dut-chien-tranh-tai-nam-sudan/<![CDATA[Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Porziuncola]]>Thu, 21 Jul 2016 14:42:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha-tai-porziuncola/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha-tai-porziuncola/<![CDATA[350 bạn trẻ của Giáo phận Milan sẽ đi truyền giáo]]>Thu, 21 Jul 2016 14:36:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/350-ban-tre-cua-giao-phan-milan-se-di-truyen-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/350-ban-tre-cua-giao-phan-milan-se-di-truyen-giao/<![CDATA[Giáo Hội Anh tham gia kế hoạch tái định cư 20 ngàn người Syria]]>Thu, 21 Jul 2016 14:33:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-anh-tham-gia-ke-hoach-tai-dinh-cu-20-ngan-nguoi-syria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-anh-tham-gia-ke-hoach-tai-dinh-cu-20-ngan-nguoi-syria/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14 – 20/07/2016: Nỗi buồn của Đức Thánh Cha trước tai ương khủng bố]]>Wed, 20 Jul 2016 18:35:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-14-20-07-2016-noi-buon-cua-duc-thanh-cha-truoc-tai-uong-khung-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-14-20-07-2016-noi-buon-cua-duc-thanh-cha-truoc-tai-uong-khung-bo/<![CDATA[Suy niệm Chúa Nhật XVII thường niên C]]>Wed, 20 Jul 2016 18:16:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-xvii-thuong-nien-c/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-xvii-thuong-nien-c/<![CDATA[Nguyện Giúp Cầu Thay]]>Wed, 20 Jul 2016 18:11:04 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nguyen-giup-cau-thay/http://danchuausa.net/suy-niem/nguyen-giup-cau-thay/<![CDATA[Đại diện Tòa Thánh kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ]]>Wed, 20 Jul 2016 10:29:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-dien-toa-thanh-keu-goi-cai-to-hoi-dong-bao-an-lhq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-dien-toa-thanh-keu-goi-cai-to-hoi-dong-bao-an-lhq/<![CDATA[Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha nhân dịp sắp thăm Ba Lan]]>Wed, 20 Jul 2016 10:25:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-cua-duc-thanh-cha-nhan-dip-sap-tham-ba-lan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-cua-duc-thanh-cha-nhan-dip-sap-tham-ba-lan/<![CDATA[Các vị lãnh đạo Kitô Zimbabwe kêu gọi chính phủ nghe dân kêu]]>Tue, 19 Jul 2016 14:54:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-vi-lanh-dao-kito-zimbabwe-keu-goi-chinh-phu-nghe-dan-keu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-vi-lanh-dao-kito-zimbabwe-keu-goi-chinh-phu-nghe-dan-keu/<![CDATA[Chính thống Nga phủ nhận Công đồng Liên Chính Thống giáo]]>Tue, 19 Jul 2016 14:50:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-thong-nga-phu-nhan-cong-dong-lien-chinh-thong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-thong-nga-phu-nhan-cong-dong-lien-chinh-thong-giao/<![CDATA[Nhớ người nằm xuống]]>Mon, 18 Jul 2016 20:40:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nho-nguoi-nam-xuong/http://danchuausa.net/suy-niem/nho-nguoi-nam-xuong/<![CDATA[Các chuẩn bị về nghi lễ và giáo lý của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow]]>Mon, 18 Jul 2016 20:15:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-chuan-bi-ve-nghi-le-va-giao-ly-cua-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-krakow/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-chuan-bi-ve-nghi-le-va-giao-ly-cua-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-krakow/<![CDATA[Các Giám Mục Phi hài lòng về phán quyết của Toà Án quốc tế La Haie]]>Mon, 18 Jul 2016 17:17:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-phi-hai-long-ve-phan-quyet-cua-toa-an-quoc-te-la-haie/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-phi-hai-long-ve-phan-quyet-cua-toa-an-quoc-te-la-haie/<![CDATA[Các Giám Mục Colombia kêu gọi chính quyền bảo vệ môi sinh]]>Mon, 18 Jul 2016 17:11:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-colombia-keu-goi-chinh-quyen-bao-ve-moi-sinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-colombia-keu-goi-chinh-quyen-bao-ve-moi-sinh/<![CDATA[Các Giám Mục vùng Đông Phi châu kêu gọi cải tiến vùng này]]>Mon, 18 Jul 2016 17:06:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-vung-dong-phi-chau-keu-goi-cai-tien-vung-nay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-vung-dong-phi-chau-keu-goi-cai-tien-vung-nay/<![CDATA[ĐTC mời giới trẻ Washington đến gặp gỡ Chúa Giêsu]]>Mon, 18 Jul 2016 16:56:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-gioi-tre-washington-den-gap-go-chua-giesu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-gioi-tre-washington-den-gap-go-chua-giesu/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 12–18/07/2016: Tại sao người ta bỏ đạo để theo đạo Hồi?]]>Sun, 17 Jul 2016 18:41:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-1218072016-tai-sao-nguoi-ta-bo-dao-de-theo-dao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-1218072016-tai-sao-nguoi-ta-bo-dao-de-theo-dao-hoi/<![CDATA[Ngôi nhà Bêtania]]>Sun, 17 Jul 2016 18:27:43 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ngoi-nha-betania/http://danchuausa.net/suy-niem/ngoi-nha-betania/<![CDATA[Có Nghi Thức Nào Gọi Là “Trao Tác Vụ Linh Mục” Không?]]>Sun, 17 Jul 2016 17:33:20 +0000http://danchuausa.net/song-dao/co-nghi-thuc-nao-goi-la-trao-tac-vu-linh-muc-khong/http://danchuausa.net/song-dao/co-nghi-thuc-nao-goi-la-trao-tac-vu-linh-muc-khong/<![CDATA[Hãy học biết lằng nghe nhau. Lắng nghe là một nhân đức nhân bản và kitô]]>Sun, 17 Jul 2016 17:15:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-hoc-biet-lang-nghe-nhau-lang-nghe-la-mot-nhan-duc-nhan-ban-va-kito/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-hoc-biet-lang-nghe-nhau-lang-nghe-la-mot-nhan-duc-nhan-ban-va-kito/<![CDATA[Làm truyền thông “trong tình yêu và chân lý”]]>Sat, 16 Jul 2016 18:32:17 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lam-truyen-thong-trong-tinh-yeu-va-chan-ly/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lam-truyen-thong-trong-tinh-yeu-va-chan-ly/<![CDATA[Những hành vi của lòng thương xót]]>Sat, 16 Jul 2016 18:27:32 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nhung-hanh-vi-cua-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/nhung-hanh-vi-cua-long-thuong-xot/<![CDATA[Hãy là cả hai: Matta và Maria]]>Sat, 16 Jul 2016 18:22:18 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-la-ca-hai-matta-va-maria/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-la-ca-hai-matta-va-maria/<![CDATA[ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vào Quốc vụ viện Truyền thông]]>Sat, 16 Jul 2016 18:16:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dtc-phanxico-bo-nhiem-duc-cha-phero-nguyen-van-kham-vao-quoc-vu-vien-truyen-thong/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dtc-phanxico-bo-nhiem-duc-cha-phero-nguyen-van-kham-vao-quoc-vu-vien-truyen-thong/<![CDATA[Lịch sử Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới]]>Sat, 16 Jul 2016 18:10:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lich-su-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lich-su-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi/<![CDATA[Nhà tù từng giam giữ Thánh Phêrô mở cửa lại cho khách tham quan]]>Sat, 16 Jul 2016 18:06:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-tu-tung-giam-giu-thanh-phero-mo-cua-lai-cho-khach-tham-quan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-tu-tung-giam-giu-thanh-phero-mo-cua-lai-cho-khach-tham-quan/<![CDATA[Toà Thánh tố giác tình trạng vi phạm các quyền con người trên thế giới]]>Sat, 16 Jul 2016 16:59:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-to-giac-tinh-trang-vi-pham-cac-quyen-con-nguoi-tren-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-to-giac-tinh-trang-vi-pham-cac-quyen-con-nguoi-tren-the-gioi/