<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[30 triệu Mỹ Kim cho Đại Hội gia đình Công Giáo thế giới]]>Tue, 24 Feb 2015 13:30:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/30-trieu-my-kim-cho-dai-hoi-gia-dinh-cong-giao-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/30-trieu-my-kim-cho-dai-hoi-gia-dinh-cong-giao-the-gioi/<![CDATA[Hãy Nhớ Đến Ngày Tận Số Mà Chấm Dứt Thù Hận!]]>Tue, 24 Feb 2015 13:17:06 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-nho-den-ngay-tan-so-ma-cham-dut-thu-han/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-nho-den-ngay-tan-so-ma-cham-dut-thu-han/<![CDATA[Tôi xin chọn Người (kỳ 22): Đồng sàng dị mộng]]>Tue, 24 Feb 2015 12:34:08 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-22-dong-sang-di-mong/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-22-dong-sang-di-mong/<![CDATA[James Foley và tử đạo mới, tử đạo cũ]]>Mon, 23 Feb 2015 21:48:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/james-foley-va-tu-dao-moi-tu-dao-cu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/james-foley-va-tu-dao-moi-tu-dao-cu/<![CDATA[Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II 2015 tại Melbourne - Australia]]>Mon, 23 Feb 2015 21:35:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-thanh-mau-la-vang-ky-ii-2015-tai-melbourne-australia/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-thanh-mau-la-vang-ky-ii-2015-tai-melbourne-australia/<![CDATA[Cộng đoàn Công Giáo VN TGP Paderborn và GP Essen Đức quốc mừng xuân Ất Mùi]]>Mon, 23 Feb 2015 21:29:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cong-doan-cong-giao-vn-tgp-paderborn-va-gp-essen-duc-quoc-mung-xuan-at-mui/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cong-doan-cong-giao-vn-tgp-paderborn-va-gp-essen-duc-quoc-mung-xuan-at-mui/<![CDATA[Giáo Phận Đà Nẵng hành hương đầu Mùa Chay 2015]]>Mon, 23 Feb 2015 21:22:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-da-nang-hanh-huong-dau-mua-chay-2015/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-da-nang-hanh-huong-dau-mua-chay-2015/<![CDATA[Video: Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian St Margaret Mary tại Hội Chợ Tết Melbourne]]>Mon, 23 Feb 2015 21:25:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-doan-thanh-thieu-nien-salesian-st-margaret-mary-tai-hoi-cho-tet-melbourne/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-doan-thanh-thieu-nien-salesian-st-margaret-mary-tai-hoi-cho-tet-melbourne/<![CDATA[Video: Phóng sự Hội Chợ Tết Melbourne]]>Mon, 23 Feb 2015 21:19:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-hoi-cho-tet-melbourne/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-hoi-cho-tet-melbourne/<![CDATA[Giáo Hội có thêm một vị Tiến Sĩ Hội Thánh]]>Mon, 23 Feb 2015 16:35:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-co-them-mot-vi-tien-si-hoi-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-co-them-mot-vi-tien-si-hoi-thanh/<![CDATA[Đức Thánh Cha tĩnh tâm mùa chay]]>Mon, 23 Feb 2015 16:35:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tinh-tam-mua-chay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tinh-tam-mua-chay/<![CDATA[Vì Lòng Kính Sợ Đức Chúa Giêsu Kitô, Anh Chị Em Hãy Tùng Phục Lẫn Nhau!]]>Mon, 23 Feb 2015 12:56:16 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/vi-long-kinh-so-duc-chua-giesu-kito-anh-chi-em-hay-tung-phuc-lan-nhau/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/vi-long-kinh-so-duc-chua-giesu-kito-anh-chi-em-hay-tung-phuc-lan-nhau/<![CDATA[Suy tư Mùa Chay]]>Sun, 22 Feb 2015 18:51:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/suy-tu-mua-chay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/suy-tu-mua-chay/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu: 17/02 – 23/02/2015: Tình hình Giáo Hội tại Ấn]]>Sun, 22 Feb 2015 18:45:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-1702-23022015-tinh-hinh-giao-hoi-tai-an/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-1702-23022015-tinh-hinh-giao-hoi-tai-an/<![CDATA[Phản ứng của Đức Tổng Giám Mục Cordileone trước yêu cầu của các nhà lập pháp California đòi các trường Công Giáo thay đổi chính sách]]>Sun, 22 Feb 2015 18:38:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-duc-tong-giam-muc-cordileone-truoc-yeu-cau-cua-cac-nha-lap-phap-california-doi-cac-truong-cong-giao-thay-doi-chinh-sach/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-duc-tong-giam-muc-cordileone-truoc-yeu-cau-cua-cac-nha-lap-phap-california-doi-cac-truong-cong-giao-thay-doi-chinh-sach/<![CDATA[Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê kêu gọi người Hồi Giáo cùng ăn chay cầu nguyện cho hòa bình trong Mùa Chay]]>Sun, 22 Feb 2015 18:34:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thuong-phu-cong-giao-nghi-le-chande-keu-goi-nguoi-hoi-giao-cung-an-chay-cau-nguyen-cho-hoa-binh-trong-mua-chay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thuong-phu-cong-giao-nghi-le-chande-keu-goi-nguoi-hoi-giao-cung-an-chay-cau-nguyen-cho-hoa-binh-trong-mua-chay/<![CDATA[Các giám mục Brazil khai mạc chiến dịch Mùa Chay hàng năm]]>Sun, 22 Feb 2015 18:30:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-brazil-khai-mac-chien-dich-mua-chay-hang-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-brazil-khai-mac-chien-dich-mua-chay-hang-nam/<![CDATA[Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine nói sự sáp nhập Crimea vào Nga là sự vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế]]>Sun, 22 Feb 2015 18:27:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-than-toa-thanh-tai-ukraine-noi-su-sap-nhap-crimea-vao-nga-la-su-vi-pham-tram-trong-cong-phap-quoc-te/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-than-toa-thanh-tai-ukraine-noi-su-sap-nhap-crimea-vao-nga-la-su-vi-pham-tram-trong-cong-phap-quoc-te/<![CDATA[Các giám mục Mexico tố cáo tham nhũng]]>Sun, 22 Feb 2015 18:24:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-mexico-to-cao-tham-nhung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-mexico-to-cao-tham-nhung/<![CDATA[Các Giáo Hội Chính Thống Giáo Ukraine chia rẽ vì lập trường đối với thỏa hiệp ngưng bắn]]>Sun, 22 Feb 2015 18:20:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giao-hoi-chinh-thong-giao-ukraine-chia-re-vi-lap-truong-doi-voi-thoa-hiep-ngung-ban/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giao-hoi-chinh-thong-giao-ukraine-chia-re-vi-lap-truong-doi-voi-thoa-hiep-ngung-ban/<![CDATA[Pháp: hơn 200 nghĩa trang đập phá trong năm 2014]]>Sun, 22 Feb 2015 18:16:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phap-hon-200-nghia-trang-dap-pha-trong-nam-2014/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phap-hon-200-nghia-trang-dap-pha-trong-nam-2014/<![CDATA[Công giáo Ai cập thánh hiến nhà thờ mới đầu tiên ở Sinai]]>Sun, 22 Feb 2015 18:13:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-giao-ai-cap-thanh-hien-nha-tho-moi-dau-tien-o-sinai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-giao-ai-cap-thanh-hien-nha-tho-moi-dau-tien-o-sinai/<![CDATA[Cảnh sát ở Delhi hứa tuần tra đặc biệt để bảo vệ các nhà thờ Kitô giáo]]>Sun, 22 Feb 2015 18:10:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/canh-sat-o-delhi-hua-tuan-tra-dac-biet-de-bao-ve-cac-nha-tho-kito-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/canh-sat-o-delhi-hua-tuan-tra-dac-biet-de-bao-ve-cac-nha-tho-kito-giao/<![CDATA[“Dạ, Con Đây!”]]>Sun, 22 Feb 2015 16:30:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/da-con-day/http://danchuausa.net/suy-niem/da-con-day/<![CDATA[Đức Thánh Cha tặng sách trong buổi đọc kinh Truyền Tin]]>Sun, 22 Feb 2015 16:18:51 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-tang-sach-trong-buoi-doc-kinh-truyen-tin/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-tang-sach-trong-buoi-doc-kinh-truyen-tin/<![CDATA[# We Are N : Chúng tôi là Kitô hữu]]>Sat, 21 Feb 2015 19:32:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/we-are-n-chung-toi-la-kito-huu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/we-are-n-chung-toi-la-kito-huu/<![CDATA[Sáng kiến 24 giờ cho Chúa – giải tội và chầu Mình Thánh Chúa liên tục 24 giờ tại Rôma và trên toàn thế giới]]>Sat, 21 Feb 2015 19:25:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sang-kien-24-gio-cho-chua-giai-toi-va-chau-minh-thanh-chua-lien-tuc-24-gio-tai-roma-va-tren-toan-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sang-kien-24-gio-cho-chua-giai-toi-va-chau-minh-thanh-chua-lien-tuc-24-gio-tai-roma-va-tren-toan-the-gioi/<![CDATA[ĐGH Phanxicô tiếp kiến thủ tướng Đức Angela Merkel]]>Sat, 21 Feb 2015 19:22:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-tiep-kien-thu-tuong-duc-angela-merkel/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-tiep-kien-thu-tuong-duc-angela-merkel/<![CDATA[Ngày thứ Sáu Tuần Thánh đến sớm với bà cụ chủ tiệm bán hoa cưới ở Washington]]>Sat, 21 Feb 2015 19:17:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-thu-sau-tuan-thanh-den-som-voi-ba-cu-chu-tiem-ban-hoa-cuoi-o-washington/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-thu-sau-tuan-thanh-den-som-voi-ba-cu-chu-tiem-ban-hoa-cuoi-o-washington/<![CDATA[Những lời hoa mỹ nhưng trống rỗng của thủ tướng Ấn Độ]]>Sat, 21 Feb 2015 19:14:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-loi-hoa-my-nhung-trong-rong-cua-thu-tuong-an-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-loi-hoa-my-nhung-trong-rong-cua-thu-tuong-an-do/