<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha gửi nhân dân Mêhicô]]>Thu, 04 Feb 2016 13:37:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-cua-duc-thanh-cha-gui-nhan-dan-mehico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-cua-duc-thanh-cha-gui-nhan-dan-mehico/<![CDATA[Đức tin là gia sản quý giá nhất]]>Thu, 04 Feb 2016 12:54:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-tin-la-gia-san-quy-gia-nhat/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-tin-la-gia-san-quy-gia-nhat/<![CDATA[Chúa Phù Trì Che Chở, Dưới Cánh Người, Bạn Có Chỗ Ẩn Thân!]]>Thu, 04 Feb 2016 11:27:40 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chua-phu-tri-che-cho-duoi-canh-nguoi-ban-co-cho-an-than/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chua-phu-tri-che-cho-duoi-canh-nguoi-ban-co-cho-an-than/<![CDATA[Công lý thương xót của Thiên Chúa là sự tha thứ]]>Wed, 03 Feb 2016 15:13:07 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cong-ly-thuong-xot-cua-thien-chua-la-su-tha-thu/http://danchuausa.net/suy-niem/cong-ly-thuong-xot-cua-thien-chua-la-su-tha-thu/<![CDATA[Lạy Thầy Nhân Lành, Con Phải Làm Gì Để Được Sống Đời Đời?]]>Wed, 03 Feb 2016 13:03:48 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lay-thay-nhan-lanh-con-phai-lam-gi-de-duoc-song-doi-doi/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lay-thay-nhan-lanh-con-phai-lam-gi-de-duoc-song-doi-doi/<![CDATA[Đức Thánh Cha bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến]]>Tue, 02 Feb 2016 13:08:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-be-mac-nam-doi-song-thanh-hien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-be-mac-nam-doi-song-thanh-hien/<![CDATA[Ơn gọi giảm sút nhiều tại Âu Mỹ]]>Tue, 02 Feb 2016 13:05:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/on-goi-giam-sut-nhieu-tai-au-my/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/on-goi-giam-sut-nhieu-tai-au-my/<![CDATA[Ta Mình Trần, Các Con Cho Mặc, Ta Đau Yếu, Các Con Viếng Thăm!]]>Tue, 02 Feb 2016 15:52:04 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ta-minh-tran-cac-con-cho-mac-ta-dau-yeu-cac-con-vieng-tham/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ta-minh-tran-cac-con-cho-mac-ta-dau-yeu-cac-con-vieng-tham/<![CDATA[Yêu Thương Chính Là Thực Thi Lòng Thương Xót!]]>Tue, 02 Feb 2016 10:31:46 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/yeu-thuong-chinh-la-thuc-thi-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/yeu-thuong-chinh-la-thuc-thi-long-thuong-xot/<![CDATA[Vết thương do tội gây ra thật khó lành!]]>Mon, 01 Feb 2016 13:45:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/vet-thuong-do-toi-gay-ra-that-kho-lanh/http://danchuausa.net/suy-niem/vet-thuong-do-toi-gay-ra-that-kho-lanh/<![CDATA[Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái]]>Mon, 01 Feb 2016 13:33:58 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lich-su-buc-anh-duc-me-hang-cuu-giup-va-cac-on-lanh-me-ban-cho-con-cai/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lich-su-buc-anh-duc-me-hang-cuu-giup-va-cac-on-lanh-me-ban-cho-con-cai/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp các tu sĩ bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến]]>Mon, 01 Feb 2016 11:38:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-tu-si-be-mac-nam-doi-song-thanh-hien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-tu-si-be-mac-nam-doi-song-thanh-hien/<![CDATA[Sứ điệp ĐTC Phanxicô bế mạc Đại Hội Thánh Thể quốc tế ở Cebu]]>Mon, 01 Feb 2016 11:32:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-dtc-phanxico-be-mac-dai-hoi-thanh-the-quoc-te-o-cebu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-dtc-phanxico-be-mac-dai-hoi-thanh-the-quoc-te-o-cebu/<![CDATA[5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016]]>Fri, 29 Jan 2016 06:11:35 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-02-2016/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-02-2016/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran]]>Mon, 25 Jan 2016 14:03:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-tong-thong-cong-hoa-hoi-giao-iran/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-tong-thong-cong-hoa-hoi-giao-iran/<![CDATA[Chúa Cha Yêu Thầy Thế Nào, Thầy Cũng Yêu Các Con Như Vậy!]]>Mon, 25 Jan 2016 13:38:24 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chua-cha-yeu-thay-the-nao-thay-cung-yeu-cac-con-nhu-vay/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chua-cha-yeu-thay-the-nao-thay-cung-yeu-cac-con-nhu-vay/<![CDATA[Công bố sứ điệp mùa chay 2016 của Đức Thánh Cha]]>Mon, 25 Jan 2016 13:10:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-su-diep-mua-chay-2016-cua-duc-thanh-cha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-su-diep-mua-chay-2016-cua-duc-thanh-cha/<![CDATA[Cuộc ly khai của Giáo Hội Anh Giáo]]>Mon, 25 Jan 2016 18:56:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-ly-khai-cua-giao-hoi-anh-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-ly-khai-cua-giao-hoi-anh-giao/<![CDATA[Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô]]>Mon, 25 Jan 2016 12:57:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-be-mac-tuan-cau-nguyen-hiep-nhat-kito/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-be-mac-tuan-cau-nguyen-hiep-nhat-kito/<![CDATA[Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thụy Điển ngày 31-10-2016]]>Mon, 25 Jan 2016 12:52:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-se-vieng-tham-thuy-dien-ngay-31-10-2016/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-se-vieng-tham-thuy-dien-ngay-31-10-2016/<![CDATA[Hãy Lo Tìm Nước Thiên Chúa, Còn Các Thứ Kia, Ngài Sẽ Thêm Cho!]]>Mon, 25 Jan 2016 11:57:30 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-lo-tim-nuoc-thien-chua-con-cac-thu-kia-ngai-se-them-cho/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-lo-tim-nuoc-thien-chua-con-cac-thu-kia-ngai-se-them-cho/<![CDATA[Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên ngày 24-1-2016]]>Sun, 24 Jan 2016 14:45:09 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/kinh-truyen-tin-chua-nhat-iii-thuong-nien-ngay-24-1-2016/http://danchuausa.net/suy-niem/kinh-truyen-tin-chua-nhat-iii-thuong-nien-ngay-24-1-2016/<![CDATA[Chính Chúa Là Đấng Vẫn Chở Che, Người Luôn Luôn Ở Gần Kề!]]>Sat, 23 Jan 2016 16:16:32 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chinh-chua-la-dang-van-cho-che-nguoi-luon-luon-o-gan-ke/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chinh-chua-la-dang-van-cho-che-nguoi-luon-luon-o-gan-ke/<![CDATA[Thiên Chúa Sáng Tạo Con Người Có Nam Có Nữ!]]>Sat, 23 Jan 2016 11:12:47 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-sang-tao-con-nguoi-co-nam-co-nu/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-sang-tao-con-nguoi-co-nam-co-nu/<![CDATA[Các Giám mục là những cột trụ trong Giáo hội]]>Fri, 22 Jan 2016 14:20:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cac-giam-muc-la-nhung-cot-tru-trong-giao-hoi/http://danchuausa.net/suy-niem/cac-giam-muc-la-nhung-cot-tru-trong-giao-hoi/<![CDATA[Chương trình bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến]]>Fri, 22 Jan 2016 14:09:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-be-mac-nam-doi-song-thanh-hien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-be-mac-nam-doi-song-thanh-hien/<![CDATA[Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội]]>Fri, 22 Jan 2016 14:05:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi/<![CDATA[Chia Cơm Cho Người Đói, Rước Vào Nhà Người Nghèo Không Nơi Trú Ngụ!]]>Fri, 22 Jan 2016 11:17:40 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chia-com-cho-nguoi-doi-ruoc-vao-nha-nguoi-ngheo-khong-noi-tru-ngu/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chia-com-cho-nguoi-doi-ruoc-vao-nha-nguoi-ngheo-khong-noi-tru-ngu/<![CDATA[Thay đổi qui luật về việc chọn những người được rửa chân]]>Thu, 21 Jan 2016 13:42:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thay-doi-qui-luat-ve-viec-chon-nhung-nguoi-duoc-rua-chan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thay-doi-qui-luat-ve-viec-chon-nhung-nguoi-duoc-rua-chan/<![CDATA[Đức Chúa Giêsu Chạnh Lòng Thương Đám Đông Vì Họ Như Bầy Chiên Không Người Chăn Dắt]]>Thu, 21 Jan 2016 13:12:05 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/duc-chua-giesu-chanh-long-thuong-dam-dong-vi-ho-nhu-bay-chien-khong-nguoi-chan-dat/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/duc-chua-giesu-chanh-long-thuong-dam-dong-vi-ho-nhu-bay-chien-khong-nguoi-chan-dat/