<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân TGM Hà Nội]]>Sat, 17 Nov 2018 06:57:00 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-giuse-vu-van-thien-tan-tgm-ha-noi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-giuse-vu-van-thien-tan-tgm-ha-noi/<![CDATA[Công an Trung Quốc bắt giữ Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn]]>Fri, 09 Nov 2018 18:24:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-an-trung-quoc-bat-giu-duc-cha-phero-thieu-chuc-man/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-an-trung-quoc-bat-giu-duc-cha-phero-thieu-chuc-man/<![CDATA[Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ chào mừng những khoản miễn trừ mới đối với lệnh bắt buộc của Bộ Y Tế và Dân Sinh]]>Fri, 09 Nov 2018 18:24:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-cong-giao-hoa-ky-chao-mung-nhung-khoan-mien-tru-moi-doi-voi-lenh-bat-buoc-cua-bo-y-te-va-dan-sinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-cong-giao-hoa-ky-chao-mung-nhung-khoan-mien-tru-moi-doi-voi-lenh-bat-buoc-cua-bo-y-te-va-dan-sinh/<![CDATA[Cho thì có phúc ơn là nhận]]>Fri, 09 Nov 2018 18:13:57 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cho-thi-co-phuc-on-la-nhan/http://danchuausa.net/suy-niem/cho-thi-co-phuc-on-la-nhan/<![CDATA[Tổng Thống Trump đã ký các quy tắc hạn chế tị nạn cho người di cư bất hợp pháp]]>Fri, 09 Nov 2018 18:09:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-trump-da-ky-cac-quy-tac-han-che-ti-nan-cho-nguoi-di-cu-bat-hop-phap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-trump-da-ky-cac-quy-tac-han-che-ti-nan-cho-nguoi-di-cu-bat-hop-phap/<![CDATA[Tuyên bố của các chính trị gia và trí thức Công Giáo Anh về thỏa thuận Vatican - Trung Quốc]]>Fri, 09 Nov 2018 18:03:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-cua-cac-chinh-tri-gia-va-tri-thuc-cong-giao-anh-ve-thoa-thuan-vatican-trung-quoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-cua-cac-chinh-tri-gia-va-tri-thuc-cong-giao-anh-ve-thoa-thuan-vatican-trung-quoc/<![CDATA[Thánh lễ tại Santa Marta 09/11/2018: Đừng biến nhà thờ thành nơi chợ búa kinh doanh]]>Fri, 09 Nov 2018 16:42:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-09-11-2018-dung-bien-nha-tho-thanh-noi-cho-bua-kinh-doanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-09-11-2018-dung-bien-nha-tho-thanh-noi-cho-bua-kinh-doanh/<![CDATA[Đức Thánh Cha và Thượng phụ Mar Gewargis lên án các cuộc bách hại Kitô hữu]]>Fri, 09 Nov 2018 16:38:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-va-thuong-phu-mar-gewargis-len-an-cac-cuoc-bach-hai-kito-huu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-va-thuong-phu-mar-gewargis-len-an-cac-cuoc-bach-hai-kito-huu/<![CDATA[Tạp chí Eglises d'Asie phỏng vấn Đức Giám Mục Aloysius Nguyễn Hùng Vị]]>Fri, 09 Nov 2018 16:34:19 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tap-chi-eglises-dasie-phong-van-duc-giam-muc-aloysius-nguyen-hung-vi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tap-chi-eglises-dasie-phong-van-duc-giam-muc-aloysius-nguyen-hung-vi/<![CDATA[Linh Mục Giáo Phận Phan Thiết Tĩnh Tâm Năm 2018]]>Fri, 09 Nov 2018 16:30:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/linh-muc-giao-phan-phan-thiet-tinh-tam-nam-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/linh-muc-giao-phan-phan-thiet-tinh-tam-nam-2018/<![CDATA[Hội Đồng Giám Mục Pháp thành lập ủy ban độc lập để giải quyết lạm dụng tình dục trong Giáo Hội Pháp]]>Fri, 09 Nov 2018 16:17:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-phap-thanh-lap-uy-ban-doc-lap-de-giai-quyet-lam-dung-tinh-duc-trong-giao-hoi-phap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-phap-thanh-lap-uy-ban-doc-lap-de-giai-quyet-lam-dung-tinh-duc-trong-giao-hoi-phap/<![CDATA[Cha Tom Uzhunnalil: ‘Tôi làm chứng về quyền năng của việc cầu nguyện”]]>Fri, 09 Nov 2018 16:12:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-tom-uzhunnalil-toi-lam-chung-ve-quyen-nang-cua-viec-cau-nguyen/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-tom-uzhunnalil-toi-lam-chung-ve-quyen-nang-cua-viec-cau-nguyen/<![CDATA[Ảnh hưởng mạng xã hội hôm nay]]>Fri, 09 Nov 2018 14:45:41 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/anh-huong-mang-xa-hoi-hom-nay/http://danchuausa.net/suy-niem/anh-huong-mang-xa-hoi-hom-nay/<![CDATA[35 tù nhân làm 250 tòa giải tội phục vụ cho Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Panama vào tháng 01/2019]]>Fri, 09 Nov 2018 14:02:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/35-tu-nhan-lam-250-toa-giai-toi-phuc-vu-cho-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-o-panama-vao-thang-01-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/35-tu-nhan-lam-250-toa-giai-toi-phuc-vu-cho-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-o-panama-vao-thang-01-2019/<![CDATA[Đức Thánh Cha Phanxicô: đừng đưa ra bảng giá cho các Bí tích]]>Fri, 09 Nov 2018 12:47:16 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-phanxico-dung-dua-ra-bang-gia-cho-cac-bi-tich/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-phanxico-dung-dua-ra-bang-gia-cho-cac-bi-tich/<![CDATA[Từ Verona đến Antananarivo qua Buenos Aires: Tình liên đới đến ba góc của thế giới]]>Fri, 09 Nov 2018 12:18:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-verona-den-antananarivo-qua-buenos-aires-tinh-lien-doi-den-ba-goc-cua-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-verona-den-antananarivo-qua-buenos-aires-tinh-lien-doi-den-ba-goc-cua-the-gioi/<![CDATA[ĐGH tiếp phái đoàn Đức Thượng Phụ Assira Đông Phương]]>Fri, 09 Nov 2018 11:45:23 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-tiep-phai-doan-duc-thuong-phu-assira-dong-phuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-tiep-phai-doan-duc-thuong-phu-assira-dong-phuong/<![CDATA[Câu chuyện bộ xương người tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Ý]]>Thu, 08 Nov 2018 18:33:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cau-chuyen-bo-xuong-nguoi-tai-toa-su-than-toa-thanh-o-y/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cau-chuyen-bo-xuong-nguoi-tai-toa-su-than-toa-thanh-o-y/<![CDATA[Các nghị định nhìn nhận các phép lạ và các nhân đức anh hùng ngày 8/11/2018]]>Thu, 08 Nov 2018 16:47:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nghi-dinh-nhin-nhan-cac-phep-la-va-cac-nhan-duc-anh-hung-ngay-8-11-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nghi-dinh-nhin-nhan-cac-phep-la-va-cac-nhan-duc-anh-hung-ngay-8-11-2018/<![CDATA[Chính quyền của tổng thống Trump mở rộng các trường hợp miễn trừ mua bảo hiểm tránh thai vì niềm tin tôn giáo]]>Thu, 08 Nov 2018 16:42:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-quyen-cua-tong-thong-trump-mo-rong-cac-truong-hop-mien-tru-mua-bao-hiem-tranh-thai-vi-niem-tin-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-quyen-cua-tong-thong-trump-mo-rong-cac-truong-hop-mien-tru-mua-bao-hiem-tranh-thai-vi-niem-tin-ton-giao/<![CDATA[Bộ Ngoại Giao Pakistan nói Asia Bibi vẫn còn trong nước]]>Thu, 08 Nov 2018 16:39:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-ngoai-giao-pakistan-noi-asia-bibi-van-con-trong-nuoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-ngoai-giao-pakistan-noi-asia-bibi-van-con-trong-nuoc/<![CDATA[Thánh lễ tại Santa Marta 08/11/2018: Đưa ra chứng tá Kitô chứ đừng rù rì bỏ nhỏ]]>Thu, 08 Nov 2018 16:31:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-08-11-2018-dua-ra-chung-ta-kito-chu-dung-ru-ri-bo-nho/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-08-11-2018-dua-ra-chung-ta-kito-chu-dung-ru-ri-bo-nho/<![CDATA[Hai loại tu sĩ Dòng Tên]]>Thu, 08 Nov 2018 16:10:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hai-loai-tu-si-dong-ten/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hai-loai-tu-si-dong-ten/<![CDATA[Đức Thánh Cha: Làm chứng là phá đổ một thói quen và loan truyền lòng thương xót]]>Thu, 08 Nov 2018 15:45:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-lam-chung-la-pha-do-mot-thoi-quen-va-loan-truyen-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-lam-chung-la-pha-do-mot-thoi-quen-va-loan-truyen-long-thuong-xot/<![CDATA[Đối thoại giữa Công Giáo và Lão Giáo]]>Thu, 08 Nov 2018 11:58:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/doi-thoai-giua-cong-giao-va-lao-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/doi-thoai-giua-cong-giao-va-lao-giao/<![CDATA[Sứ điệp của ĐTC gửi Hội nghị quốc tế về nước uống]]>Thu, 08 Nov 2018 11:37:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-dtc-gui-hoi-nghi-quoc-te-ve-nuoc-uong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-dtc-gui-hoi-nghi-quoc-te-ve-nuoc-uong/<![CDATA[Giấc mơ của Silvia Maffi và ngôi nhà dành cho người tị nạn]]>Thu, 08 Nov 2018 08:26:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giac-mo-cua-silvia-maffi-va-ngoi-nha-danh-cho-nguoi-ti-nan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giac-mo-cua-silvia-maffi-va-ngoi-nha-danh-cho-nguoi-ti-nan/<![CDATA[Chúa nhật 32 TN B: Tình Góa]]>Thu, 08 Nov 2018 00:16:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-32-tn-b-tinh-goa/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-32-tn-b-tinh-goa/<![CDATA[Cuộc hội nhập văn hoá trong lịch sử dân tộc Việt Nam]]>Wed, 07 Nov 2018 19:21:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cuoc-hoi-nhap-van-hoa-trong-lich-su-dan-toc-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cuoc-hoi-nhap-van-hoa-trong-lich-su-dan-toc-viet-nam/<![CDATA[Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương II, tiết 2]]>Wed, 07 Nov 2018 18:50:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ghi-chu-ve-kinh-lay-cha-cua-raissa-maritain-chuong-ii-tiet-2/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ghi-chu-ve-kinh-lay-cha-cua-raissa-maritain-chuong-ii-tiet-2/