<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Lạy Chúa, Con Xin Ca Ngợi Tình Yêu Và Công Lý]]>Wed, 23 Apr 2014 05:46:33 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lay-chua-con-xin-ca-ngoi-tinh-yeu-va-cong-ly/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lay-chua-con-xin-ca-ngoi-tinh-yeu-va-cong-ly/<![CDATA[Ở Lại Với Người (kỳ 30): Niềm Vui Phục Sinh]]>Wed, 23 Apr 2014 05:40:19 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/o-lai-voi-nguoi-ky-30-niem-vui-phuc-sinh/http://danchuausa.net/suy-niem/o-lai-voi-nguoi-ky-30-niem-vui-phuc-sinh/<![CDATA[Đường nên thánh của ĐGH Gioan XXIII]]>Tue, 22 Apr 2014 18:19:43 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-nen-thanh-cua-dgh-gioan-xxiii/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-nen-thanh-cua-dgh-gioan-xxiii/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Làm gì khi Bánh thánh rơi xuống nền nhà?]]>Tue, 22 Apr 2014 18:13:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-lam-gi-khi-banh-thanh-roi-xuong-nen-nha/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-lam-gi-khi-banh-thanh-roi-xuong-nen-nha/<![CDATA[Các Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo Nam Sudan Kêu Gọi Chấm Dứt Bạo Lực]]>Tue, 22 Apr 2014 11:11:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-vi-lanh-dao-ton-giao-nam-sudan-keu-goi-cham-dut-bao-luc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-vi-lanh-dao-ton-giao-nam-sudan-keu-goi-cham-dut-bao-luc/<![CDATA[Các Tín Hữu Ấn Giáo Và Phật Giáo Tại Nepal Cũng Mừng Lễ Phục Sinh]]>Tue, 22 Apr 2014 11:09:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-tin-huu-an-giao-va-phat-giao-tai-nepal-cung-mung-le-phuc-sinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-tin-huu-an-giao-va-phat-giao-tai-nepal-cung-mung-le-phuc-sinh/<![CDATA[Kitô Hữu Siria Mừng Lễ Phục Sinh Trong Âu Lo Và Khổ Đau]]>Tue, 22 Apr 2014 11:06:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-siria-mung-le-phuc-sinh-trong-au-lo-va-kho-dau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-siria-mung-le-phuc-sinh-trong-au-lo-va-kho-dau/<![CDATA[Đức Gioan XXIII Và Đức Gioan Phaolô Ii Là Các Người Công Chính]]>Tue, 22 Apr 2014 11:03:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-gioan-xxiii-va-duc-gioan-phaolo-ii-la-cac-nguoi-cong-chinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-gioan-xxiii-va-duc-gioan-phaolo-ii-la-cac-nguoi-cong-chinh/<![CDATA[Phỏng vấn ông Marco Roncalli, chắt của Đức Gioan XXIII]]>Tue, 22 Apr 2014 10:59:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-van-ong-marco-roncalli-chat-cua-duc-gioan-xxiii/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-van-ong-marco-roncalli-chat-cua-duc-gioan-xxiii/<![CDATA[Thánh Giá Là Uy Lực Là Quyền Năng Của Thiên Chúa!]]>Tue, 22 Apr 2014 10:54:13 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thanh-gia-la-uy-luc-la-quyen-nang-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thanh-gia-la-uy-luc-la-quyen-nang-cua-thien-chua/<![CDATA[Phục Sinh Với Chúa]]>Mon, 21 Apr 2014 21:46:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/phuc-sinh-voi-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/phuc-sinh-voi-chua/<![CDATA[Tôn Vinh Và Quảng Bá Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa!]]>Mon, 21 Apr 2014 21:42:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ton-vinh-va-quang-ba-long-thuong-xot-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/ton-vinh-va-quang-ba-long-thuong-xot-cua-thien-chua/<![CDATA[Liên minh Washington-Vatican: Vai trò của ĐGH Gioan Phaolô II trong việc làm sụp đổ chế độ cộng sản Đông Âu]]>Mon, 21 Apr 2014 21:37:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-minh-washingtonvatican-vai-tro-cua-dgh-gioan-phaolo-ii-trong-viec-lam-sup-do-che-do-cong-san-dong-au/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-minh-washingtonvatican-vai-tro-cua-dgh-gioan-phaolo-ii-trong-viec-lam-sup-do-che-do-cong-san-dong-au/<![CDATA[Thư Phục Sinh 2014 của Đức TGM Charles Bo, Tổng Giáo Phận Yangon, Myanmar]]>Mon, 21 Apr 2014 21:31:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-phuc-sinh-2014-cua-duc-tgm-charles-bo-tong-giao-phan-yangon-myanmar/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-phuc-sinh-2014-cua-duc-tgm-charles-bo-tong-giao-phan-yangon-myanmar/<![CDATA[LM Phêrô Phan Đình Cho đắc cử chức Phó Chủ Tịch Hội Thần Học Gia Hoa Kỳ]]>Mon, 21 Apr 2014 21:26:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lm-phero-phan-dinh-cho-dac-cu-chuc-pho-chu-tich-hoi-than-hoc-gia-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lm-phero-phan-dinh-cho-dac-cu-chuc-pho-chu-tich-hoi-than-hoc-gia-hoa-ky/<![CDATA[Tham dự Lễ Phục Sinh tại Mã Lai]]>Mon, 21 Apr 2014 21:23:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tham-du-le-phuc-sinh-tai-ma-lai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tham-du-le-phuc-sinh-tai-ma-lai/<![CDATA[Làm Chứng Tá Bằng Cuộc Sống Và Niềm Tin]]>Mon, 21 Apr 2014 06:43:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lam-chung-ta-bang-cuoc-song-va-niem-tin/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lam-chung-ta-bang-cuoc-song-va-niem-tin/<![CDATA[Lễ Phục Sinh Mời Gọi Kitô Hữu Tươi Vui Và Hăng Say Loan Báo Tin Mừng]]>Mon, 21 Apr 2014 06:41:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phuc-sinh-moi-goi-kito-huu-tuoi-vui-va-hang-say-loan-bao-tin-mung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phuc-sinh-moi-goi-kito-huu-tuoi-vui-va-hang-say-loan-bao-tin-mung/<![CDATA[Lãnh Đạo Các Tôn Giáo Kenya Kêu Gọi Bảo Đảm An Ninh Và Tôn Trọng Các Quyền Con Người]]>Mon, 21 Apr 2014 06:37:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lanh-dao-cac-ton-giao-kenya-keu-goi-bao-dam-an-ninh-va-ton-trong-cac-quyen-con-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lanh-dao-cac-ton-giao-kenya-keu-goi-bao-dam-an-ninh-va-ton-trong-cac-quyen-con-nguoi/<![CDATA[Lễ Phục Sinh Tại Giêrusalem: Lời Mời Gọi Vui Lên]]>Mon, 21 Apr 2014 06:35:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phuc-sinh-tai-gierusalem-loi-moi-goi-vui-len/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phuc-sinh-tai-gierusalem-loi-moi-goi-vui-len/<![CDATA[Hãy Tỏa Sáng Tin Mừng Phục Sinh Trong Cung Cách Sống Thường Ngày]]>Mon, 21 Apr 2014 06:32:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hay-toa-sang-tin-mung-phuc-sinh-trong-cung-cach-song-thuong-ngay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hay-toa-sang-tin-mung-phuc-sinh-trong-cung-cach-song-thuong-ngay/<![CDATA[Đừng Chống Cự Người Ác .. Và Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù]]>Mon, 21 Apr 2014 06:28:15 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/dung-chong-cu-nguoi-ac-va-cau-nguyen-cho-ke-thu/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/dung-chong-cu-nguoi-ac-va-cau-nguyen-cho-ke-thu/<![CDATA[Video: Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII]]>Sun, 20 Apr 2014 18:57:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thanh-giao-hoang-gioan-xxiii/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thanh-giao-hoang-gioan-xxiii/<![CDATA[Bài giảng của Cha Raniero Cantalamessa trước ĐTC và Giáo Triều Rôma ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014]]>Sun, 20 Apr 2014 18:52:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-cha-raniero-cantalamessa-truoc-dtc-va-giao-trieu-roma-ngay-thu-sau-tuan-thanh-18042014/http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-cha-raniero-cantalamessa-truoc-dtc-va-giao-trieu-roma-ngay-thu-sau-tuan-thanh-18042014/<![CDATA[Ngàn hoa trong vườn của sự sống lại và hòa bình của Đấng đã Phục Sinh]]>Sun, 20 Apr 2014 18:46:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngan-hoa-trong-vuon-cua-su-song-lai-va-hoa-binh-cua-dang-da-phuc-sinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngan-hoa-trong-vuon-cua-su-song-lai-va-hoa-binh-cua-dang-da-phuc-sinh/<![CDATA[Thông Điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Sun, 20 Apr 2014 18:42:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thong-diep-phuc-sinh-urbi-et-orbi-2014-cua-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/suy-niem/thong-diep-phuc-sinh-urbi-et-orbi-2014-cua-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Lễ Vọng Phục Sinh 2014]]>Sun, 20 Apr 2014 18:37:11 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-le-vong-phuc-sinh-2014/http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-le-vong-phuc-sinh-2014/<![CDATA[Video: Thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi - Lời Chúc Phục Sinh của VietCatholic]]>Sun, 20 Apr 2014 18:33:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thong-diep-phuc-sinh-urbi-et-orbi-loi-chuc-phuc-sinh-cua-vietcatholic/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thong-diep-phuc-sinh-urbi-et-orbi-loi-chuc-phuc-sinh-cua-vietcatholic/<![CDATA[Video: Phóng Sự Thứ Bẩy Tuần Thánh tại Vatican và Jerusalem]]>Sun, 20 Apr 2014 18:29:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-thu-bay-tuan-thanh-tai-vatican-va-jerusalem/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-thu-bay-tuan-thanh-tai-vatican-va-jerusalem/<![CDATA[Video: Chặng Đàng Thánh Giá do ĐGH Phanxicô chủ sự Thứ Sáu Tuần Thánh 2014]]>Sun, 20 Apr 2014 18:25:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-chang-dang-thanh-gia-do-dgh-phanxico-chu-su-thu-sau-tuan-thanh-2014/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-chang-dang-thanh-gia-do-dgh-phanxico-chu-su-thu-sau-tuan-thanh-2014/