<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Hội nghị mục vụ các thành phố lớn]]>Thu, 27 Nov 2014 15:40:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-tham-du-vien-hoi-nghi-muc-vu-cac-thanh-pho-lon/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-tham-du-vien-hoi-nghi-muc-vu-cac-thanh-pho-lon/<![CDATA[Xin Thiên Chúa Hoàn Thành Thiện Chí Và Công Việc Anh Chị Em Làm Vì Đức Tin!]]>Thu, 27 Nov 2014 13:11:57 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-thien-chua-hoan-thanh-thien-chi-va-cong-viec-anh-chi-em-lam-vi-duc-tin/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-thien-chua-hoan-thanh-thien-chi-va-cong-viec-anh-chi-em-lam-vi-duc-tin/<![CDATA[Đức Thánh Cha khuyến khích các dòng tu canh tân]]>Thu, 27 Nov 2014 15:40:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khuyen-khich-cac-dong-tu-canh-tan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khuyen-khich-cac-dong-tu-canh-tan/<![CDATA[Dư luận sau chuyến đi Strasbourg của Đức Phanxicô]]>Wed, 26 Nov 2014 18:32:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-luan-sau-chuyen-di-strasbourg-cua-duc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-luan-sau-chuyen-di-strasbourg-cua-duc-phanxico/<![CDATA[Chủ Tịch Nghị Viện Châu Âu bày tỏ lòng biết ơn ĐTC]]>Wed, 26 Nov 2014 18:14:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chu-tich-nghi-vien-chau-au-bay-to-long-biet-on-dtc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chu-tich-nghi-vien-chau-au-bay-to-long-biet-on-dtc/<![CDATA[Chuyến thăm Nghị viện và Hội Đồng Châu Âu của ĐTC Phanxicô]]>Wed, 26 Nov 2014 18:11:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-tham-nghi-vien-va-hoi-dong-chau-au-cua-dtc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-tham-nghi-vien-va-hoi-dong-chau-au-cua-dtc-phanxico/<![CDATA[Lời tạ ơn con dâng lên Chúa]]>Wed, 26 Nov 2014 18:08:14 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/loi-ta-on-con-dang-len-chua/http://danchuausa.net/van-hoa/loi-ta-on-con-dang-len-chua/<![CDATA[Một chỗ trong lòng Thiên Chúa]]>Wed, 26 Nov 2014 18:05:38 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/mot-cho-trong-long-thien-chua/http://danchuausa.net/van-hoa/mot-cho-trong-long-thien-chua/<![CDATA[Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 20/10-26/11/2014 - Câu chuyện “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”]]>Wed, 26 Nov 2014 17:51:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-201026112014-cau-chuyen-hay-cham-soc-chien-cua-thay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-201026112014-cau-chuyen-hay-cham-soc-chien-cua-thay/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 15 ngàn tín hữu hành hương: 26-11-2014]]>Wed, 26 Nov 2014 14:18:44 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-tiep-kien-chung-15-ngan-tin-huu-hanh-huong-26112014/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-tiep-kien-chung-15-ngan-tin-huu-hanh-huong-26112014/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Ưu tiên trong các Kinh Chiều]]>Tue, 25 Nov 2014 18:29:35 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-uu-tien-trong-cac-kinh-chieu/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-uu-tien-trong-cac-kinh-chieu/<![CDATA[Tâm tình tri ân]]>Tue, 25 Nov 2014 18:22:14 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/tam-tinh-tri-an/http://danchuausa.net/van-hoa/tam-tinh-tri-an/<![CDATA[Một vài gợi ý cho đêm canh thức bước vào năm Đời Sống Thánh Hiến]]>Tue, 25 Nov 2014 18:22:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/mot-vai-goi-y-cho-dem-canh-thuc-buoc-vao-nam-doi-song-thanh-hien/http://danchuausa.net/suy-niem/mot-vai-goi-y-cho-dem-canh-thuc-buoc-vao-nam-doi-song-thanh-hien/<![CDATA[Đức GH thúc giục một Âu Châu “cô đơn” “chỉ lưu tâm tới mình” tìm lại linh hồn mình]]>Tue, 25 Nov 2014 18:18:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-gh-thuc-giuc-mot-au-chau-co-don-chi-luu-tam-toi-minh-tim-lai-linh-hon-minh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-gh-thuc-giuc-mot-au-chau-co-don-chi-luu-tam-toi-minh-tim-lai-linh-hon-minh/<![CDATA[Đức Thánh Cha: Hãy truyền lại đức tin chứ không phải là lời nói suông]]>Tue, 25 Nov 2014 18:14:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-hay-truyen-lai-duc-tin-chu-khong-phai-la-loi-noi-suong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-hay-truyen-lai-duc-tin-chu-khong-phai-la-loi-noi-suong/<![CDATA[Hội nghị tổng kết công tác Mục Vụ Giáo Hạt Lào Cai năm 2014]]>Tue, 25 Nov 2014 18:11:54 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-muc-vu-giao-hat-lao-cai-nam-2014/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-muc-vu-giao-hat-lao-cai-nam-2014/<![CDATA[Phải Chi Ngài Xé Trời Mà Xuống…]]>Tue, 25 Nov 2014 15:37:04 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/phai-chi-ngai-xe-troi-ma-xuong/http://danchuausa.net/suy-niem/phai-chi-ngai-xe-troi-ma-xuong/<![CDATA[Giáo hội có chấp nhận hôn nhân đồng tính không?]]>Tue, 25 Nov 2014 15:31:25 +0000http://danchuausa.net/song-dao/giao-hoi-co-chap-nhan-hon-nhan-dong-tinh-khong/http://danchuausa.net/song-dao/giao-hoi-co-chap-nhan-hon-nhan-dong-tinh-khong/<![CDATA[Đức Thánh Cha viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu châu]]>Tue, 25 Nov 2014 15:26:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-nghi-vien-va-hoi-dong-au-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-nghi-vien-va-hoi-dong-au-chau/<![CDATA[Tôn giáo và tương quan quốc tế]]>Tue, 25 Nov 2014 13:22:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ton-giao-va-tuong-quan-quoc-te/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ton-giao-va-tuong-quan-quoc-te/<![CDATA[Các nguy cơ đe đọa tự do lương tâm và tự do ngôn luận tại Âu châu]]>Tue, 25 Nov 2014 13:19:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nguy-co-de-doa-tu-do-luong-tam-va-tu-do-ngon-luan-tai-au-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nguy-co-de-doa-tu-do-luong-tam-va-tu-do-ngon-luan-tai-au-chau/<![CDATA[Ngày 25-11: Chân Phước Vợ Chồng Luigi Beltrame Quattrocchi và Maria Corsini]]>Tue, 25 Nov 2014 13:10:44 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ngay-2511-chan-phuoc-vo-chong-luigi-beltrame-quattrocchi-va-maria-corsini/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ngay-2511-chan-phuoc-vo-chong-luigi-beltrame-quattrocchi-va-maria-corsini/<![CDATA[Phút cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người cha]]>Tue, 25 Nov 2014 13:08:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/phut-cau-nguyen-cau-nguyen-cho-nhung-nguoi-cha/http://danchuausa.net/suy-niem/phut-cau-nguyen-cau-nguyen-cho-nhung-nguoi-cha/<![CDATA[Phút cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người mẹ]]>Tue, 25 Nov 2014 13:05:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/phut-cau-nguyen-cau-nguyen-cho-nhung-nguoi-me/http://danchuausa.net/suy-niem/phut-cau-nguyen-cau-nguyen-cho-nhung-nguoi-me/<![CDATA[Tĩnh tâm Linh Mục đoàn giáo phận Bùi Chu năm 2014]]>Mon, 24 Nov 2014 17:45:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-tam-linh-muc-doan-giao-phan-bui-chu-nam-2014/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-tam-linh-muc-doan-giao-phan-bui-chu-nam-2014/<![CDATA[ĐTC chào đón khách hành hương Ấn Độ về Rôma tham dự lễ Phong Thánh]]>Mon, 24 Nov 2014 17:45:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-chao-don-khach-hanh-huong-an-do-ve-roma-tham-du-le-phong-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-chao-don-khach-hanh-huong-an-do-ve-roma-tham-du-le-phong-thanh/<![CDATA[Dư luận về chuyến đi Strasbourg ngày 25/11/2014 của Đức Phanxicô]]>Mon, 24 Nov 2014 17:42:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-luan-ve-chuyen-di-strasbourg-ngay-25112014-cua-duc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-luan-ve-chuyen-di-strasbourg-ngay-25112014-cua-duc-phanxico/<![CDATA[Tòa án Tối cao Pakistan kêu gọi chính phủ điều tra vụ người Hồi Giáo thiêu sống một cặp vợ chồng Công Giáo]]>Mon, 24 Nov 2014 17:35:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-an-toi-cao-pakistan-keu-goi-chinh-phu-dieu-tra-vu-nguoi-hoi-giao-thieu-song-mot-cap-vo-chong-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-an-toi-cao-pakistan-keu-goi-chinh-phu-dieu-tra-vu-nguoi-hoi-giao-thieu-song-mot-cap-vo-chong-cong-giao/<![CDATA[Đức Hồng Y Robert Sarah được cử làm tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích]]>Mon, 24 Nov 2014 17:32:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-robert-sarah-duoc-cu-lam-tong-truong-bo-phung-tu-va-ky-luat-bi-tich/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-robert-sarah-duoc-cu-lam-tong-truong-bo-phung-tu-va-ky-luat-bi-tich/<![CDATA[Ngày 24-11: Thánh Anrê Dũng-Lạc và Các Bạn Tử-Đạo Việt-Nam (Chủng Sinh Phaolô Bột và Chân Phước Anrê Phú-Yên)]]>Mon, 24 Nov 2014 13:13:56 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ngay-2411-thanh-anre-dunglac-va-cac-ban-tu-dao-vietnam-chung-sinh-phaolo-bot-va-chan-phuoc-anre-phu-yen/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ngay-2411-thanh-anre-dunglac-va-cac-ban-tu-dao-vietnam-chung-sinh-phaolo-bot-va-chan-phuoc-anre-phu-yen/