<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Phận vụ của hai phó tế trong một thánh lễ]]>Tue, 26 May 2015 18:48:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-phan-vu-cua-hai-pho-te-trong-mot-thanh-le/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-phan-vu-cua-hai-pho-te-trong-mot-thanh-le/<![CDATA[Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015]]>Tue, 26 May 2015 18:42:09 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/toan-van-su-diep-ngay-the-gioi-truyen-giao-2015/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/toan-van-su-diep-ngay-the-gioi-truyen-giao-2015/<![CDATA[Tài liệu chuẩn bị Đại Hội các Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia 2015: Ánh sáng trong một thế giới tối tăm]]>Tue, 26 May 2015 18:37:44 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tai-lieu-chuan-bi-dai-hoi-cac-gia-dinh-the-gioi-tai-philadelphia-2015-anh-sang-trong-mot-the-gioi-toi-tam/http://danchuausa.net/suy-niem/tai-lieu-chuan-bi-dai-hoi-cac-gia-dinh-the-gioi-tai-philadelphia-2015-anh-sang-trong-mot-the-gioi-toi-tam/<![CDATA[‘Mãn Tang’ hồng ân Linh Mục : Tạ ơn 3 năm Linh Mục khóa 9 Phan Thiết]]>Tue, 26 May 2015 18:31:28 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/man-tang-hong-an-linh-muc-ta-on-3-nam-linh-muc-khoa-9-phan-thiet/http://danchuausa.net/suy-niem/man-tang-hong-an-linh-muc-ta-on-3-nam-linh-muc-khoa-9-phan-thiet/<![CDATA[Nhân dịp Đức Mẹ Thánh Du tới Đan viện BĐ Thiên Tâm: bàn về các tượng thánh du nổi tiếng]]>Tue, 26 May 2015 18:27:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhan-dip-duc-me-thanh-du-toi-dan-vien-bd-thien-tam-ban-ve-cac-tuong-thanh-du-noi-tieng/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhan-dip-duc-me-thanh-du-toi-dan-vien-bd-thien-tam-ban-ve-cac-tuong-thanh-du-noi-tieng/<![CDATA[Tôi xin chọn Người (kỳ 35): Nhờ Mẹ đến với Chúa]]>Tue, 26 May 2015 14:14:59 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-35-nho-me-den-voi-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-35-nho-me-den-voi-chua/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng tu nghị dòng Phanxicô]]>Tue, 26 May 2015 14:11:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-tong-tu-nghi-dong-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-tong-tu-nghi-dong-phanxico/<![CDATA[Ai Đang Vất Vả Hãy Đến, Thầy Sẽ Cho Nghỉ Ngơi Bồi Dưỡng!]]>Tue, 26 May 2015 13:02:47 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ai-dang-vat-va-hay-den-thay-se-cho-nghi-ngoi-boi-duong/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ai-dang-vat-va-hay-den-thay-se-cho-nghi-ngoi-boi-duong/<![CDATA[“Vinh Dự và Trách Nhiệm của kẻ làm CON THIÊN CHÚA”]]>Mon, 25 May 2015 18:41:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/vinh-du-va-trach-nhiem-cua-ke-lam-con-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/vinh-du-va-trach-nhiem-cua-ke-lam-con-thien-chua/<![CDATA[Thời gian là thông điệp của Thiên Chúa]]>Mon, 25 May 2015 18:34:21 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thoi-gian-la-thong-diep-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/thoi-gian-la-thong-diep-cua-thien-chua/<![CDATA[Người Ả Rập tại Do Thái biểu tình chống tử hình Mohamed Morsi]]>Mon, 25 May 2015 18:30:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-a-rap-tai-do-thai-bieu-tinh-chong-tu-hinh-mohamed-morsi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-a-rap-tai-do-thai-bieu-tinh-chong-tu-hinh-mohamed-morsi/<![CDATA[Giám đốc UNESCO: Việc phá hủy Palmyra sẽ là “mất mát to lớn cho nhân loại”]]>Mon, 25 May 2015 18:27:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-doc-unesco-viec-pha-huy-palmyra-se-la-mat-mat-to-lon-cho-nhan-loai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-doc-unesco-viec-pha-huy-palmyra-se-la-mat-mat-to-lon-cho-nhan-loai/<![CDATA[Lễ phong Chân Phước cho sơ Irene Stefani]]>Mon, 25 May 2015 18:24:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phong-chan-phuoc-cho-so-irene-stefani/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phong-chan-phuoc-cho-so-irene-stefani/<![CDATA[Tôi xin chọn Người (kỳ 34): Theo Thầy lần nữa]]>Mon, 25 May 2015 13:07:41 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-34-theo-thay-lan-nua/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-34-theo-thay-lan-nua/<![CDATA[Phúc Thay Ai Xót Thương Vì Sẽ Được Thiên Chúa Xót Thương!]]>Mon, 25 May 2015 13:04:25 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/phuc-thay-ai-xot-thuong-vi-se-duoc-thien-chua-xot-thuong/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/phuc-thay-ai-xot-thuong-vi-se-duoc-thien-chua-xot-thuong/<![CDATA[Tôi xin chọn Người (kỳ 33): Chuyện tình nơi bãi biển]]>Mon, 25 May 2015 13:02:19 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-33-chuyen-tinh-noi-bai-bien/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-33-chuyen-tinh-noi-bai-bien/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ lòng quyến quyến của cải]]>Mon, 25 May 2015 11:57:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-tu-bo-long-quyen-quyen-cua-cai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-tu-bo-long-quyen-quyen-cua-cai/<![CDATA[Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới truyền giáo]]>Mon, 25 May 2015 11:52:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-giao/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu: 19/05 –25/05/2015: Tương lai mịt mờ của các tín hữu Kitô Trung Đông]]>Sun, 24 May 2015 18:27:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-1905-25052015-tuong-lai-mit-mo-cua-cac-tin-huu-kito-trung-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-1905-25052015-tuong-lai-mit-mo-cua-cac-tin-huu-kito-trung-dong/<![CDATA[Triển vọng đối thoại tay ba Công Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo vẫn còn xa vời]]>Sun, 24 May 2015 18:21:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trien-vong-doi-thoai-tay-ba-cong-giao-do-thai-giao-va-hoi-giao-van-con-xa-voi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trien-vong-doi-thoai-tay-ba-cong-giao-do-thai-giao-va-hoi-giao-van-con-xa-voi/<![CDATA[Những giờ sau cùng của Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero]]>Sun, 24 May 2015 18:15:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-gio-sau-cung-cua-duc-tong-giam-muc-oscar-romero/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-gio-sau-cung-cua-duc-tong-giam-muc-oscar-romero/<![CDATA[Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống]]>Sun, 24 May 2015 11:35:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-chu-su-thanh-le-chua-thanh-than-hien-xuong/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-chu-su-thanh-le-chua-thanh-than-hien-xuong/<![CDATA[Thánh lễ phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero]]>Sat, 23 May 2015 17:43:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-phong-chan-phuoc-cho-duc-tong-giam-muc-oscar-romero/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-phong-chan-phuoc-cho-duc-tong-giam-muc-oscar-romero/<![CDATA[Chúa Thánh Thần: Trình thuật qua Phúc Âm và 7 Phép Bí Tích]]>Sat, 23 May 2015 17:43:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-trinh-thuat-qua-phuc-am-va-7-phep-bi-tich/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-trinh-thuat-qua-phuc-am-va-7-phep-bi-tich/<![CDATA[Thư Đức Thánh Cha nhân lễ phong Chân Phước cho Đức TGM Romero]]>Sat, 23 May 2015 13:56:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-duc-thanh-cha-nhan-le-phong-chan-phuoc-cho-duc-tgm-romero/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-duc-thanh-cha-nhan-le-phong-chan-phuoc-cho-duc-tgm-romero/<![CDATA[Đức Thánh Cha tố giác các tệ nạn trong lãnh vực lao động]]>Sat, 23 May 2015 13:53:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-to-giac-cac-te-nan-trong-lanh-vuc-lao-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-to-giac-cac-te-nan-trong-lanh-vuc-lao-dong/<![CDATA[Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến!]]>Sat, 23 May 2015 10:37:18 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-me-nang-do-moi-nguoi-tai-trung-quoc-giua-kho-khan-van-tin-cay-men/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-me-nang-do-moi-nguoi-tai-trung-quoc-giua-kho-khan-van-tin-cay-men/<![CDATA[Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành vả hướng dẫn chúng ta]]>Fri, 22 May 2015 18:54:18 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-dang-dong-hanh-va-huong-dan-chung-ta/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-dang-dong-hanh-va-huong-dan-chung-ta/<![CDATA[Vị Linh Mục Già]]>Fri, 22 May 2015 18:50:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vi-linh-muc-gia/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vi-linh-muc-gia/<![CDATA[Bài giảng tại Santa Marta: Hãy để cái nhìn của Chúa Giêsu thay đổi tâm hồn chúng ta]]>Fri, 22 May 2015 18:46:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-tai-santa-marta-hay-de-cai-nhin-cua-chua-giesu-thay-doi-tam-hon-chung-ta/http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-tai-santa-marta-hay-de-cai-nhin-cua-chua-giesu-thay-doi-tam-hon-chung-ta/