Trích từ Dân Chúa

Lịch Công Giáo tháng 9, 2020

Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/09 14-07 X 2 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
02/09 15-07 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44
03/09 16-07 Tr
Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
04/09 17-07 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
05/09 18-07 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
06/09 19-07 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Ed 33:7-9; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20
07/09 20-07 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11
08/09 21-07 Tr 3 Sinh Nhật Đức Mẹ
1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
09/09 22-07 Tr
Thánh Phêrô Claver, Lm
1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
10/09 23-07 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
11/09 24-07 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
12/09 25-07 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
13/09 26-07 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Hc 27:30-28; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35
14/09 27-07 Đỏ 4 Tôn Vinh Thánh Giá
1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
15/09 28-07 Tr 4 Đức Mẹ Sầu Bi
1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
16/09 29-07 Đỏ
Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
17/09 01-08-Canh Tí X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
18/09 02-08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
19/09 03-08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
20/09 04-08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Is 55:6-9; Tv 145:2-3,8-9,17-18; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16
21/09 05-08 Đỏ 1 Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
22/09 06-08 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
23/09 07-08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
24/09 08-08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
25/09 09-08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22
26/09 10-08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
27/09 11-08 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Ed 18:25-28; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Pl 2:1-11; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32
28/09 12-08 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50
29/09 13-08 Tr 2 Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
30/09 14-08 Tr
Thánh Giêrômiô, Lmts
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

URL: http://danchuausa.net/luu/lich-cong-giao-thang-9-2020/