Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 11, 2020

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/11 16-09 Tr Lễ Các Thánh
Kh 7:2-4,9-14; 1 Ga 3:1-3; Mt 5:1-12
02/11 17-09 Tm 3 Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14
03/11 18-09 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
04/11 19-09 Tr
Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
05/11 20-09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
06/11 21-09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
07/11 22-09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
08/11 23-09 X Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16; Tv 63:2,3-4,5-6,7-814; Tv 63:13-14; Mt 25:1-13
09/11 24-09 Tr 4 Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
10/11 25-09 Tr 4 Thánh Lêo Cả, Ghts
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
11/11 26-09 Tr
Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
12/11 27-09 Đỏ
Thánh Josaphat, Gmtđ
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
13/11 28-09 Tr
Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
14/11 29-09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
15/11 01-10-Canh Tí X Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cn 31:10-13,19-20,30-31; Tv 128:1-2,3,4-515; Mt 25:14-30; Mt 25:14-15,19-21
16/11 02-10 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
17/11 03-10 Tr 1 Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
18/11 04-10 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
19/11 05-10 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
20/11 06-10 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
21/11 07-10 Tr
Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
22/11 08-10 Tr Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17; Tv 23:1-3,3-4,5-6; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46
23/11 09-10 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
24/11 10-10 Đỏ 2 Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
25/11 11-10 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
26/11 12-10 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
27/11 13-10 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
28/11 14-10 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
29/11 15-10 Tm 1 Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44
30/11 16-10 Đỏ
Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.06.2019. 23:52