Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 8, 2020

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/08 12-06 Tr
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
02/08 13-06 X Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Is 55:1-3; Tv 145:8-9,15-16,17-18; Rm 8:35,37-39; Mt 14:13-21
03/08 14-06 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
04/08 15-06 Tr 2 Thánh Gioan Vianney, Lm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
05/08 16-06 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
06/08 17-06 Tr
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
07/08 18-06 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
08/08 19-06 Tr
Thánh Đa Minh, Lm
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
09/08 20-06 X Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33
10/08 21-06 Đỏ 3 Thánh Lôrensô, Tstđ
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
11/08 22-06 Tr 3 Thánh Clare, Đt
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
12/08 23-06 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
13/08 24-06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
14/08 25-06 Đỏ
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
15/08 26-06 Tr
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
16/08 27-06 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28
17/08 28-06 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
18/08 29-06 X 4 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
19/08 01-07-Canh Tí X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
20/08 02-07 Tr
Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
21/08 03-07 Tr
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
22/08 04-07 Tr
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
23/08 05-07 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20
24/08 06-07 Đỏ 1 Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
25/08 07-07 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
26/08 08-07 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
27/08 09-07 Tr
Thánh Monica
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
28/08 10-07 Tr
Thánh Augustinô, Gmtsht
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
29/08 11-07 Đỏ
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
30/08 12-07 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:7-9; Tv 63:2,3-4,5-6,8-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27
31/08 13-07 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.06.2019. 23:40