Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 10, 2020

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/10 15-08 Tr
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
02/10 16-08 Tr
Thiên Thần Hộ Thủ
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16
03/10 17-08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24
04/10 18-08 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Is 5:1-7; Tv 80:9-12,13-14,15-16,19-20; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43
05/10 19-08 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37
06/10 20-08 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42
07/10 21-08 Tr
Đức Mẹ Mân Côi
Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4
08/10 22-08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13
09/10 23-08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26
10/10 24-08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28
11/10 25-08 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14; Mt 22:1-10
12/10 26-08 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32
13/10 27-08 X 4 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41
14/10 28-08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46
15/10 29-08 Tr
Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54
16/10 30-08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7
17/10 01-09-Canh Tí Đỏ
Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12
18/10 02-09 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Is 45:1,4-6; Tv 96:1-3,4-5,7-8,9-1011; Mt 22:15-21
19/10 03-09 Đỏ 1 Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21
20/10 04-09 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38
21/10 05-09 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48
22/10 06-09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53
23/10 07-09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59
24/10 08-09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9
25/10 09-09 X Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Xh 22:20-26; Tv 18:2-3,3-4,47-5111; Mt 22:34-40
26/10 10-09 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17
27/10 11-09 X 2 Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21
28/10 12-09 Đỏ
Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30
29/10 13-09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35
30/10 14-09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6
31/10 15-09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.06.2019. 23:49