Trích từ Dân Chúa

Lịch Công Giáo tháng 7, 2020

Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/07 11-05 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
02/07 12-05 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8
03/07 13-05 Đỏ
Thánh Tôma, Tông Đồ
Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13
04/07 14-05 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17
05/07 15-05 X Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 9:9-10; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30
06/07 16-05 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26
07/07 17-05 X 2 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38
08/07 18-05 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7
09/07 19-05 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15
10/07 20-05 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23
11/07 21-05 Tr
Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33
12/07 22-05 X Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:10-11; Tv 65:10,11,12-13,14; Rm 8:18-23; Mt 13:1-23; Mt 13:1-9
13/07 23-05 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1
14/07 24-05 Tr 3 Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24
15/07 25-05 Tr
Thánh Bonaventure, Gmtsht
Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27
16/07 26-05 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30
17/07 27-05 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8
18/07 28-05 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21
19/07 29-05 X
Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Kn 12:13,16-19; Tv 86:5-6,9-10,15-16; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43; Mt 13:24-30
20/07 30-05 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42
21/07 01-06-Canh Tí X 4 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50
22/07 02-06 Tr
Thánh Maria Mađalêna
Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9
23/07 03-06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17
24/07 04-06 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23
25/07 05-06 Đỏ
Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30
26/07 06-06 X Chúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
1 V 3:5,7-12; Tv 119:57-72,76-77,127-128,129-130; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52; Mt 13:44-46
27/07 07-06 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
28/07 08-06 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43
29/07 09-06 Tr
Thánh Mátta
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46
30/07 10-06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53
31/07 11-06 Tr
Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

URL: http://danchuausa.net/luu/lich-cong-giao-thang-7-2020/