Trích từ Dân Chúa

Lịch Công Giáo tháng 6, 2020

Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/06 10-04 Đỏ 1 Thánh Justin, Tđ
2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12
02/06 11-04 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Pr 3:12-15,17-18; Tv 90:2,3-4,10,14,16; Mc 12:13-17
03/06 12-04 Đỏ
Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27
04/06 13-04 X
Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34
05/06 14-04 Đỏ
Thánh Boniface, Gmtđ
2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37
06/06 15-04 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44
07/06 16-04 Tr Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:4-6,8-9; Đn 3:52,53,54,55; 2 Cr 13:11-13; Ga 3:16-18
08/06 17-04 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
09/06 18-04 X 2 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
10/06 19-04 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
11/06 20-04 Đỏ
Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
12/06 21-04 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
13/06 22-04 Tr
Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
14/06 23-04 Tr Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58
15/06 24-04 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
16/06 25-04 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
17/06 26-04 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
18/06 27-04 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
19/06 28-04 Tr
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
20/06 29-04 Tr
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
21/06 01-05-Canh Tí X Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:10-13; Tv 69:8-10,14-17,33-35; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33
22/06 02-05 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
23/06 03-05 X 4 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
24/06 04-05 Tr
Sinh Nhật Thánh Gioan
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
25/06 05-05 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
26/06 06-05 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
27/06 07-05 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
28/06 08-05 X Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 4:8-11,14-16; Tv 89:2-3,16-17,18-19; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42
29/06 09-05 Đỏ 1 Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
30/06 10-05 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

URL: http://danchuausa.net/luu/lich-cong-giao-thang-6-2020/