Trích từ Dân Chúa

Lịch Công Giáo tháng 2, 2020

Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/02 08-01 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41
02/02 09-01 Tr 4 Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
03/02 10-01 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20
04/02 11-01 X
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43
05/02 12-01 Đỏ
Thánh Agatha, Đttđ
2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6
06/02 13-01 Đỏ
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13
07/02 14-01 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
08/02 15-01 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
09/02 16-01 X 1 Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 58:7-10; Tv 112:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16
10/02 17-01 Tr 1 Thánh Scholastica, Đt
1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
11/02 18-01 X
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
12/02 19-01 X
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
13/02 20-01 X
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
14/02 21-01 Tr
Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
15/02 22-01 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
16/02 23-01 X 2 Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 15:16-21; Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34; 1 Cr 2:6-10; Mt 5:17-37; Mt 5:20-22,27-28,33-34,37
17/02 24-01 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
18/02 25-01 X
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
19/02 26-01 X
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:19-27; Tv 15:2-3,3-4,5; Mc 8:22-26
20/02 27-01 X
Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:1-9; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mc 8:27-33
21/02 28-01 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:14-24,26; Tv 112:1-2,3-4,5-6; Mc 8:34; Mc 9:1
22/02 29-01 Tr
Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Gc 3:1-10; Tv 12:2-3,4-5,7-8; Mc 9:2-13
23/02 01-02-Canh Tí X 3 Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 19:1-2,17-18; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 3:16-23; Mt 5:38-48
24/02 02-02 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
25/02 03-02 X
Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
26/02 04-02 Tm
Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
27/02 05-02 Tm
Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
28/02 06-02 Tm
Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15
29/02 07-02 Tm
Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

URL: http://danchuausa.net/luu/lich-cong-giao-thang-2-2020/