Trích từ Dân Chúa

Lịch Công Giáo tháng 12, 2020

Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/12 17-10 Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
02/12 18-10 Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
03/12 19-10 Tr
Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
04/12 20-10 Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
05/12 21-10 Tm
Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
06/12 22-10 Tm 2 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Is 11:1-10; Tv 72:1-2,7-8,12-13,17; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12
07/12 23-10 Tr
Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
08/12 24-10 Tr
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
09/12 25-10 Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
10/12 26-10 Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
11/12 27-10 Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
12/12 28-10 Tr
Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
13/12 29-10 H 3 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Is 35:1-6,10; Tv 146:6-7,8-9,9-10; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11
14/12 30-10 Tr
Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
15/12 01-11-Canh Tí Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32
16/12 02-11 Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23
17/12 03-11 Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
18/12 04-11 Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
19/12 05-11 Tm
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
20/12 06-11 Tm 4 Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Rm 1:1-7; Mt 1:18-24
21/12 07-11 Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
22/12 08-11 Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
23/12 09-11 Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
24/12 10-11 Tr
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
25/12 11-11 Tr
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
26/12 12-11 Đỏ
Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
27/12 13-11 Tr
Lễ Thánh Gia
Hc 3:3-7,14-17; Tv 128:1-2,3,4-5; Cl 3:12-21; Cl 3:12-17; Mt 2:13-15,19-23
28/12 14-11 Đỏ
Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29/12 15-11 Tr
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30/12 16-11 Tr
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
31/12 17-11 Tr
Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18

Lịch Công Giáo năm 2020, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2021)

Dân Chúa

URL: http://danchuausa.net/luu/lich-cong-giao-thang-12-2020/