Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 11/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết cảm thông với mọi người

Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương

Matthêu 8,5-13

Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Người nói : "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp : "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : "Đi !", là nó đi, bảo người kia : "Đến !", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : "Làm cái này !", là nó làm". Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : "Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến sự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng : "Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào thì được như vậy !" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

SUY NIỆM

Xót thương là tâm tình đẹp lòng Thiên Chúa.

Thời Chúa Giêsu người Do Thái đang bị Rôma đô hộ, nhưng có ông Đại úy đạo binh Rôma tuy là sĩ quan cấp nhỏ nhưng đối với người dân bản xứ, địa vị ông cũng có thể hét ra lửa. Nhưng vì có tâm hồn biết xót thương, ông đã xử sự với đứa nhỏ nô lệ của ông như con, đang khi trước pháp luật của đế quốc Rôma xưa, người nô lệ phải tùy thuộc vào chủ như một con vật, không có một quyền lợi nào. Ngay cả con cái họ sinh ra cũng bị coi như súc vật, chủ có thể đem đổi chác hay bán đi.

Tự nghĩ mình là người ngoại đạo không xứng đến gặp Đức Chúa Giêsu, ông đã nhờ kỳ mục Do Thái mời Chúa giúp ông, xin Chúa đến chữa bệnh cho đứa nhỏ mà ông đã hết lòng tìm thầy chạy thuốc.

Chúa đến, ông ra đón và khiêm nhường thưa : Thưa Thầy, tôi chẳng đáng Thầy cất thân đến, vì Thầy chỉ nói một lời đủ cho thằng nhỏ của tôi lành mạnh.

Trước mặt nhiều người, Chúa đã tuyên bố : Ta chưa thấy ai trong dân Do Thái có niềm tin như ông này, và Chúa bảo ông : "Ông tin thế nào thì được như ông muốn".

Quả là vì xót thương tha nhân, ông đã được Chúa xót thương mà cho ông có niềm tin, và niềm tin của ông được Chúa khen thưởng.

Vì thương xót tha nhân là được nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu, là Đấng hay thương xót vô cùng.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu giàu lòng xót thương. Xin cho mọi người chúng con được nên giống Chúa, xót thương tha nhân.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng thương xót mọi người ca khen danh Chúa. Xin xót thương con.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng xót thương và quảng đại tha thứ cho kẻ lỗi lầm mà biết hối cải. Xin thương xót chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 13:33