Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

NSY29. Nữ tì hoàn hảo của Bí Tích Cực Thánh

§ Thánh Pierre-Julien Eymard

I. “Ecce ancilla Domini!” “Này tôi là nữ tì Chúa!” Câu đó được Đức Maria thốt lên; và toàn thể cuộc đời Mẹ đã trôi qua trong việc phục vụ Chúa một cách hoàn hảo nhất. Mẹ là mẫu gương hoàn hảo của việc phụng sự Thánh Thể của chúng ta. Việc phục vụ của Mẹ trong nhà tiệc ly đã tóm gọn toàn bộ đời sống Mẹ. Ơ đó Mẹ làm mới lại tất cả các giai đoạn, tất cả các ân sủng của cuộc đời Mẹ; ở đó các nhân đức của Mẹ đạt tới đỉnh hoàn hảo cực cao làm cho chúng trở nên đáng giá với Thiên đàng và với vinh quang bao la đang chờ đợi Mẹ. Chạm tới được vòng xích cuối cùng của cuộc đời Đức Maria là ân sủng của người tôi tớ phép Thánh Thể ; sức mạnh và qui luật của người ấy chính là những linh hứng từ các nhân đức và sự tận tâm của Mẹ. Tinh thần của người tôi tớ của Chúa Giêsu đã được định nghĩa như thế đó; tình yêu tận tụy với Bí Tích Cực Thánh trong tinh thần và nhân đức của Đức Thánh Trinh Nữ.

Đó là người tận tâm vô vị lợi. Họ không tận hiến bản thân để được hoàn thiện hoặc được sung sướng, để thu góp cho mình một gia tài thiêng liêng, hoặc để chiếm được Thiên Đàng xinh đẹp. Không, họ hiến mình vì tình yêu tinh ròng. Người tận tâm đích thực nóng lòng mong mỏi chỉ một điều, đó là trao ban niềm vui và chu toàn bổn phận. Nay Chúa chúng ta không đòi hỏi chúng ta phục vụ Ngài ở ngoài thế gian, cũng không ngay cả trong các linh hồn ; nhưng Ngài bảo chúng ta: “Để bước lên Ngai vàng tình yêu, Cha cần phải có những người tôn thờ. Nếu không, Cha không thể được trưng bày cách trọng thể. Các con sẽ ở lại với Cha, các con sẽ là những người tôn thờ cha; các con sẽ gắn bó với Ngôi vị Cha; các con sẽ hiện hữu cho Cha, như Cha sẽ sống cho các con. Các con sẽ đi đến chỗ từ bỏ tận tuyệt ý riêng các con, vì Cha muốn nó cho mình Cha. Hãy từ bỏ mọi tư lợi, Cha sẽ nhận lấy chúng.” Một vị vua muốn thu góp các tài sản của thần dân mình lại, mặc dù ông ta không nói cho họ biết ông sẽ làm gì. Cũng vậy, cánh đồng mà chúng ta phải canh tác là chính Chúa, một mình Ngài. Ngài giữ chúng ta lại cho Ngài và giao phó bản thân Ngài cho chúng ta chăm sóc. Và đâu là phần thưởng cho lòng tận tâm này? đó là được sống gần Đức Vua, là làm vui lòng Ngài, là trở nên sở thích của Ngài . A! Chúng ta hãy phục vụ Ngài vì Vinh quang riêng Ngài và hãy tự mờ xoá bản thân trong mọi sự!

Do đó, lòng tận tụy này phải là lòng tận tụy của tình yêu tinh ròng, tình yêu Thánh Thể tinh tuyền cho Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh. Tình yêu này thu hút tất cả những cái khác. Chúa Giêsu đã trao ban mình hoàn toàn cho chúng ta, đáp lại, Ngài cũng muốn chúng ta hoàn toàn phó mình cho Ngài. Nhưng Ngài đem theo Ngài một cảm tình vui tươi và sung sướng, nó sẽ lan rộng ra trên toàn thể cuộc đời chúng ta. Sao! được liên kết với Thánh Thể! trở nên một cán bộ của Chúa Giêsu Kitô! trên trời dưới đất còn gì cao trọng hơn? vậy bạn hãy đi, hãy thực hiện việc phục vụ này cách hân hoan vui sướng. Tình yêu chắp cánh bay cao; nó yêu thích việc phục vụ Chúa Giêsu hơn sự nghỉ ngơi riêng mình, hơn sự vừa lòng mình. Khi chúng ta không yêu mến, chúng ta không muốn đi quá nhanh, chúng ta bước những bước rùi rắng. Nhưng giống như Đức Maria, chúng ta hãy bay trên đường phục vụ tôn thờ Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, Người đang chờ đợi chúng ta.

II. Do đó, việc phục vụ Chúa Giêsu là bổn phận đối với chúng ta cũng như đối với Đức Maria. các bạn được gọi để phục vụ Ngài chứ không phải để phục vụ mình. Các bạn phải ý tứ đừng có hiểu sai ý nghĩa của việc phục vụ cao quí này. Chẳng hạn các bạn đừng có nói: “Tôi sẽ thi hành việc phục vụ tôi” (my service: tức là lo cho tôi được phục vụ ). Không, tất cả mọi người làm công đều nói kiểu ấy. Đúng hơn các bạn nên nói: “Tôi sẽ thi hành việc phục vụ Chúa tôi” (the service of our Lord: nghĩa là lo cho Chúa được phục vụ ). Có một sự rất khác nhau giữa hai lối diễn tả và ngay cả giữa hai ý tưởng đó có một ý tưởng lớn lao hơn. Một kẻ cận thần biết rằng nói: “Tôi đang phục vụ đức vua”, Là đúng, tốt lắm, vậy chúng ta hãy nói: “Tôi đang phục vụ Thiên Chúa.” qua những từ ngữ này chúng ta tự mờ xóa, chúng ta đánh mất cái nhìn về toàn bộ bản thân, và chúng ta đặt Chúa lên trước hết.

Việc phục vụ này bao gồm nhiều chức vụ. Có chức vụ trực tiếp liên hệ đến Ngôi vị Ngài, như Thánh lễ, việc tôn thờ, kinh thần vụ; có những việc khác qui về nhà của Ngài và thiện ích của các tôi tớ Ngài. nhưng tất cả đều là những phận sự gắn liền với việc phục vụ hoàng gia của vị Chúa tể. Nhà Chúa đòi hỏi những chú ý khác nhau, những pnận vụ cụ thể khác nhau; chúng ta không phải là loài thuần thần. Nhưng trong tất cả những lao lực này, chúng ta tìm kiếm chính vinh quang Thiên Chúa, chúng ta làm việc cho duy mình Ngài.

Sự tận tâm với vinh quang của Bí Tích Cực Thánh – vinh quang mà chúng ta mắc nợ Ngài là gì? Đó là qui về cho Ngài tất cả mọi sự lành mà chúng ta làm được, không giữ gì cho mình; có thể nói không giữ lại một chút khả năng nào để làm ăn riêng. Chúng ta hãy là những tôi tớ đích thực của Bí Tích Cực Thánh, như Đức Maria đã là; những tôi tớ không còn mối bận tâm nào khác, không còn bất cứ cái gì riêng tư nữa, những tôi tớ hoàn toàn tiêu hao mình vào việc phục vụ Chúa Giêsu.

Danh hiệu “người nữ tì, người tôi tớ của Thiên Chúa, danh hiệu xinh đẹp chừng nào. Đó là danh hiệu mà Đức Maria ưa thích hơn mọi danh hiệu khác. Đó là danh hiệu duy nhất mà Mẹ luôn luôn nhận cho mình. Khi nhận lấy danh hiệu của Mẹ chúng ta đó, chúng ta phải chấp nhận cùng với nó tất cả những bổn phận và các nhân đức mà danh hiệu ấy bao hàm. Tất cả được chứa đựng trong bài Magnificat: “Chúa đã ghé mắt nhìn đến sự khiêm nhường” –sự thấp kém – “của tớ nữ Ngài .” A ! nếu có ai đó khiêm nhường và tận tâm thì đó chính là tôi tớ của Chúa ! Đối với một tôi tớ, làm sao lại có chuyện chọn lựa công việc phục vụ chủ mình theo ý mình muốn; làm sao lại có chuyện sẻn so thời gian phục vụ, để giữ lại phần nào đó cho chính mình ?

Và tất cả các nhân đức của Mẹ Maria—xét chúng trong tính chất tối hậu của chúng trong nhà Tiệc Ly : thì chúng không là gì hơn là những hành vi tôn thờ của Mẹ. Mẹ Maria tôn thờ bằng mỗi một trong các nhân đức của Mẹ. Việc tôn thờ là tổng kết toàn bộ cuộc đời Mẹ.

Do đó, phục vụ Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh theo gương đức Mẹ của Nhà Tiệc Ly, và như Mẹ đã làm – đó là đời sống của người tôi tớ đích thực. Khẩu hiệu của họ sẽ là : “Tất cả là để phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự kết hợp với Đức Maria !”

RẤT NHIỀU PHÉP LẠ XẢY RA TẠI CUỘC RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ Ở LỘ ĐỨC

Ở Lộ đức từ năm 1888 tỉ lệ các vụ chữa lành xảy ra tại nơi có Bí Tích Cực Thánh đi ngang qua đã liên tục gia tăng nhanh chóng, từ một phần sáu đến một phần năm, một phần bốn, một phần ba, rồi sau cùng lên đến một phần hai trong năm 1894 và 1898. Trong năm sau cùng này, chúng tôi thấy có bốn mươi vụ được chữa lành xảy ra đang khi rước kiệu trong khi có bảy mươi lăm vụ ở hồ tắm. Trong những năm 91, 92 và 95, con số lên xuống bất thường một chút, nhưng tính trung bình trong suốt mười năm này các vụ được chữa lành xảy ra lúc rước kiệu Thánh Thể là sáu mươi phần trăm.

Tuy nhiên, bệnh nhân không chờ đợi chúng tôi thống kê. Họ vội vã đến tụ tập nhau ở Esplanade of Rosary. Trong thời gian hành hương, họ thích đến đó để tham dự cuộc trưng bày Thánh Thể vĩ đại, vì họ biết rằng nhiều vụ chữa lành không thể chối cãi sẽ xảy ra trong khi cử hành các nghi lễ này.

Vào năm 1889 chúng tôi thấy một số vụ được chữa lành rất đáng chú ý. Đây là một thiếu nữ mù loà, cô Mary Louise Horeau, mười chín tuổi, cô không thể phân biệt được ngày với đêm. Từ việc ăn uống đến việc đi đứng đều phải có người giúp. Cô ta đã mắc chứng viêm màng sừng xảy ra định kỳ, khiến mắt cô hết sức đau đớn, và mất hết thị lực. Cô không thể đến gần Hang đá, nên cô chờ đợi ở ven hồ, và xin một người bạn nhắc cho cô biết khi Thánh Thể Chúa đi ngang qua chỗ cô. Chúa Giêsu Thánh Thể đang đến giữa những tiếng hoan hô long trời dậy đất. Người bạn nói với cô gái mù loà đáng thương: “Kìa Chúa đang ngự đến!” Cô ta qùy gối xuống và kêu lên: “Lạy Chúa nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con! – Chúa ơi hãy cho con được xem thấy!” Lập tức, có một luồng ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt cô và cô cảm thấy một cái đau nhói, rồi mắt cô được mở ra. Cô nhìn thấy Hang đá và đám đông đang qùy gối – và Chúa Giêsu rạng rỡ trong vinh quang đã chúc lành cho cô. Thị lực của cô đã được phục hồi; cô có thể nhìn thấy những vật rất tinh vi nhỏ bé. Chúng tôi đã khám mắt cô và thấy chúng hoàn toàn trong trẻo và sáng sủa. (dr Boissarie).

Thực hành – Chúng ta hãy hiến thân lo sùng kính Thánh Thể theo gương Đức Maria, người nữ tì của Chúa Giêsu trong nhà Tiệc Ly.

Hoa thiêng – Ôi Maria, Mẹ của tình yêu xinh đẹp, xin hãy làm cho chúng con yêu mến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể như Mẹ đã yêu!

Đức Phương & Đức Nguyên SSS

Đọc nhiều nhất Bản in 06.08.2007. 17:45