Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giải Nghĩa Lời Chúa Năm A, B & C

§ +GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

giainghia.jpg

Mùa Vọng:

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Mùa Giáng Sinh:

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Nửa Ðêm Năm A
Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Rạng Ðông Năm A
Lễ Giáng Sinh -  Thánh Lễ Ban Ngày Năm A
Lễ Giáng Sinh Năm B
Lễ Giáng Sinh Năm C
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm A
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm B
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (ngày 1/01)
Lễ Hiển Linh 1 (6/01)
Lễ Hiển Linh 2 (6/01)
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Mùa Chay:

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Tuần Thánh:

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Thánh Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh A
Thánh Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh B
Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh A
Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh B
Thánh Lễ Ðêm Thánh Phục Sinh A

Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật Phục Sinh Năm A
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm A
Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm A
Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A
Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A
Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm A
Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh Năm C
Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm A
Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm B
Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm C
CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A
CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B
CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C

Mùa Thường Niên:

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm A
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
 
Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm B
Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm B
Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm B
Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm B
Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B
Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Lễ Truyền Giáo Năm A
Chúa Nhật Lễ Truyền Giáo Năm C
Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm A
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm C

Các Lễ Riêng:

24/06 Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả
29/06 Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô
6/08 Lễ Chúa Yêsu Biến Hình
15/08 Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (A)
15/08 Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (C)
14/09 Lễ Suy Tôn Thánh Giá Ðức Yêsu
1/10 Lễ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Yêsu
7/10 Lễ Ðức Trinh Nữ Maria Mân Côi
Chúa Nhật Truyền Giáo
1/11 Lễ Các Thánh Nam Nữ
2/11 Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Ðã Qua Ðời
9/11 Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Ðền Thờ Latêranô
24/11 Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam A
24/11 Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam C

(C) Copyright 1997. Tác Giả Giữ Bản Quyền
Last updated: November 29, 2006 by ÐTB-VN.

+GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.01.2005. 06:21