Trích từ Dân Chúa

Mộng Hồi Qui (thơ)

Hạt Nắng

Chúa Nhật 7 PS - C (Lc 24,46–53)

ChuaLenTroi.jpg

Môn đồ lưu luyến tiễn Thầy đi,
Gian khổ chông gai có ngại gì.
Sứ mạng chuyển giao vui đón nhận,
Tông đồ sứ vụ quyết hành thi.
Trần gian khắc nghiệt lòng kiên vững,
Cõi phúc thiên đàng dạ hướng qui.
Thương Xót vô biên tình ấm áp,
Nhà Cha rộng mở, lệ trào mi.

13/05/2010

Hạt Nắng

URL: http://danchuausa.net/van-hoa/mong-hoi-qui-tho/