Trích từ Dân Chúa

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ đưọc tổ chức tại Panama từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net/thieu-nhi-thanh-the/dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-se-duoc-to-chuc-tai-panama-tu-22-den-27-thang-gieng-nam-2019/