Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa nói vói vua Đavít qua ngôn sứ Nathan

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-noi-voi-vua-davit-qua-ngon-su-nathan/