Trích từ Dân Chúa

Đơn khiếu nại khẩn cấp của Dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long

Nt Huỳnh Thị Bích Ngọc

- Nghe | Download Phỏng Vấn Soeur Huỳnh Thị Bích Ngọc, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Phaolo tại Vĩnh Long (Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện, 22/12/2008)

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 12 năm 2008

82312VinhLong1.jpg
82312VinhLong2.jpg
82312VinhLong3.jpg
82312VinhLong4.jpg

Nt Huỳnh Thị Bích Ngọc

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/don-khieu-nai-khan-cap-cua-dong-thanh-phaolo-vinh-long/