Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Scola: Cho người ly dị và tái hôn rước lễ là trái với giáo huấn của Giáo hội

Anthony Nguyễn

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-scola-cho-nguoi-ly-di-va-tai-hon-ruoc-le-la-trai-voi-giao-huan-cua-giao-hoi/