Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 8, 2019

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/08 01-07-Kỷ Hợi Tr   Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
02/08 02-07 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
03/08 03-07 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
04/08 04-07 X   Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gv 1:2,2; Tv 90:3-4,5-6,12-14,17; Cl 3:1-5,9-11; Lc 12:13-21
05/08 05-07 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
06/08 06-07 Tr 2 Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
07/08 07-07 X   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
08/08 08-07 Tr   Thánh Đa Minh, Lm
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
09/08 09-07 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
10/08 10-07 Đỏ   Thánh Lôrensô, Tstđ
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
11/08 11-07 X   Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Kn 18:6-9; Tv 33:1-12,18-19,20-22; Dt 11:1-2,8-19; Dt 11:1-2,8-12; Lc 12:32-48; Lc 12:35-40
12/08 12-07 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
13/08 13-07 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
14/08 14-07 Đỏ   Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
St 34:1-12; Tv 18:15-20
15/08 15-07 Tr   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
16/08 16-07 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
17/08 17-07 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
18/08 18-07 X   Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53
19/08 19-07 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
20/08 20-07 Tr 4 Thánh Bênađô, Gmtsht
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
21/08 21-07 Tr   Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
22/08 22-07 Tr   Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
23/08 23-07 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
24/08 24-07 Đỏ   Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
25/08 25-07 X   Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 66:18-21; Tv 117:1,2; Dt 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30
26/08 26-07 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
27/08 27-07 Tr 1 Thánh Monica
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
28/08 28-07 Tr   Thánh Augustinô, Gmtsht
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
29/08 29-07 Đỏ   Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51
30/08 01-08-Kỷ Hợi X   Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
31/08 02-08 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2018. 04:57