Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 7, 2019

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/07 29-05 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
02/07 30-05 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
03/07 01-06-Kỷ Hợi Đỏ   Thánh Tôma, Tông Đồ
St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34
04/07 02-06 X   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
05/07 03-06 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
06/07 04-06 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
07/07 05-06 X   Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 66:10-14; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; Gl 6:14-18; Lc 10:1-12,17-20; Lc 10:1-9
08/07 06-06 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
09/07 07-06 X 2 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
10/07 08-06 X   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
11/07 09-06 Tr   Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
12/07 10-06 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
13/07 11-06 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
14/07 12-06 X   Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Đnl 30:10-14; Tv 69:14-17,30-31,33-34,36-37; Tv 19:8,9,10,11; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37
15/07 13-06 Tr 3 Thánh Bonaventure, Gmtsht
Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
16/07 14-06 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
17/07 15-06 X   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
18/07 16-06 X   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
19/07 17-06 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
20/07 18-06 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
21/07 19-06 X   Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 18:1-10; Tv 15:2-3,3-4,5; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42
22/07 20-06 Tr 4 Thánh Maria Mađalêna
Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
23/07 21-06 X 4 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
24/07 22-06 X   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
25/07 23-06 Đỏ   Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
26/07 24-06 Tr   Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
27/07 25-06 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
28/07 26-06 X   Chúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
St 18:20-32; Tv 138:1-2,2-3,6-7,7-8; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13
29/07 27-06 Tr 1 Thánh Mátta
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35
30/07 28-06 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
31/07 29-06 Tr   Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2018. 04:57