Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 6, 2019

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/06 28-04 Đỏ 3 Thánh Justin, Tđ
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
02/06 29-04 Tr 3 Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 7:55-60; Tv 97:1-2,6-7,9; Kh 22:12-14,16-17,20; Ga 17:20-26
03/06 01-05-Kỷ Hợi Đỏ   Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
04/06 02-05 Tr   Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
05/06 03-05 Đỏ   Thánh Boniface, Gmtđ
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
06/06 04-05 Tr   Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
07/06 05-05 Tr   Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
08/06 06-05 Tr   Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
09/06 07-05 Đỏ   Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26
10/06 08-05 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
11/06 09-05 Đỏ 2 Thánh Barnabas, Tông Đồ
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
12/06 10-05 X   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
13/06 11-05 Tr   Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
14/06 12-05 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
15/06 13-05 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
16/06 14-05 Tr   Lễ Chúa Ba Ngôi
Cn 8:22-31; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15
17/06 15-05 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
18/06 16-05 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
19/06 17-05 X   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
20/06 18-05 X   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
21/06 19-05 Tr   Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
22/06 20-05 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
23/06 21-05 Tr   Lễ Mình Máu Thánh Chúa
St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17
24/06 22-05 Tr 4 Sinh Nhật Thánh Gioan
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
25/06 23-05 X 4 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
26/06 24-05 X   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
27/06 25-05 X   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
28/06 26-05 Tr   Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
29/06 27-05 Đỏ   Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
30/06 28-05 X   Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2018. 04:57