Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 2, 2019

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/02 27-12 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
02/02 28-12 Tr   Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
03/02 29-12 X 4 Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30
04/02 30-12 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
05/02 01-01-Kỷ Hợi Đỏ   Thánh Agatha, Đttđ
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43
06/02 02-01 Đỏ   Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6
07/02 03-01 X   Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13
08/02 04-01 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29
09/02 05-01 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34
10/02 06-01 X 1 Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; Lc 5:1-11
11/02 07-01 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56
12/02 08-01 X   Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
13/02 09-01 X   Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
14/02 10-01 Tr   Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
15/02 11-01 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
16/02 12-01 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
17/02 13-01 X 2 Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26
18/02 14-01 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13
19/02 15-01 X   Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21
20/02 16-01 X   Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:6-13,20-22; Tv 116:12-13,14-15,18-19; Mc 8:22-26
21/02 17-01 X   Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 9:1-13; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Mc 8:27-33
22/02 18-01 Tr   Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
St 11:1-9; Tv 33:10-11,12-13,14-15; Mc 8:34; Mc 9:1
23/02 19-01 Đỏ   Thánh Polycarp, Gmtđ
Dt 11:1-7; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Mc 9:2-13
24/02 20-01 X 3 Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38
25/02 21-01 X 3 Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 1:1-10; Tv 93:1,1-2,5; Mc 9:14-29
26/02 22-01 X   Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 2:1-11; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mc 9:30-37
27/02 23-01 X   Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 4:11-19; Tv 119:165,168,171,172,174,175; Mc 9:38-40
28/02 24-01 X   Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 5:1-8; Tv 1:1-2,3,4,6; Mc 9:41-50

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2018. 04:41