Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 11, 2019

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/11 05-10 Tr   Lễ Các Thánh
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
02/11 06-10 Tm   Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
03/11 07-10 X   Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Kn 11:22-12; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-1421; Lc 19:1-10
04/11 08-10 Tr 3 Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
05/11 09-10 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
06/11 10-10 X   Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
07/11 11-10 X   Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
08/11 12-10 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
09/11 13-10 Tr   Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
10/11 14-10 X   Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38
11/11 15-10 Tr 4 Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
12/11 16-10 Đỏ 4 Thánh Josaphat, Gmtđ
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
13/11 17-10 Tr   Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
14/11 18-10 X   Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
15/11 19-10 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
16/11 20-10 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
17/11 21-10 X   Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
St 3:19-20; Tv 98:5-6,7-8,923; Lc 21:5-19
18/11 22-10 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
19/11 23-10 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
20/11 24-10 X   Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
21/11 25-10 Tr   Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
22/11 26-10 Đỏ   Thánh Cêcilia, Đttđ
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
23/11 27-10 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
24/11 28-10 Tr   Lễ Chúa Kitô Vua
2 Sm 5:1-3; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43
25/11 29-10 X 2 Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
26/11 01-11-Kỷ Hợi X 2 Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 2:31-453; Lc 21:5-11
27/11 02-11 X   Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
28/11 03-11 X   Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 6:12-283; Lc 21:20-28
29/11 04-11 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 7:2-143; Lc 21:29-33
30/11 05-11 Đỏ   Thánh Andrê, Tông Đồ
St 7:15-273; Lc 21:34-36

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2018. 04:57