Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 10, 2019

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/10 03-09 Tr 2 Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
02/10 04-09 Tr   Thiên Thần Hộ Thủ
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
03/10 05-09 X   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12
04/10 06-09 Tr   Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
05/10 07-09 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
06/10 08-09 X   Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Kb 1:2-3,2; Tv 95:1-2,6-7,8-9; 2 Tm 1:6-8,13-14; Lc 17:5-10
07/10 09-09 Tr 3 Đức Mẹ Mân Côi
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
08/10 10-09 X 3 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
09/10 11-09 X   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
10/10 12-09 X   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
11/10 13-09 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
12/10 14-09 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
13/10 15-09 X   Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
2 V 5:14-17; Tv 98:1,2-3,3-4; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19
14/10 16-09 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
15/10 17-09 Tr 4 Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
16/10 18-09 X   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
17/10 19-09 Đỏ   Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
18/10 20-09 Đỏ   Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
19/10 21-09 Đỏ   Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
20/10 22-09 X   Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Xh 17:8-13; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Tm 3:144; Lc 18:1-8
21/10 23-09 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
22/10 24-09 X 1 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
23/10 25-09 X   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
24/10 26-09 X   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
25/10 27-09 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
26/10 28-09 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
27/10 29-09 X   Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Hc 35:12-14,16-18; Tv 34:2-3,17-18,19-23; 2 Tm 4:6-8,16-18; Lc 18:9-14
28/10 01-10-Kỷ Hợi Đỏ 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
29/10 02-10 X 2 Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21
30/10 03-10 X   Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
31/10 04-10 X   Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2018. 04:57