Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 1, 2019

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

DLịch ÂLịch Áo Tv Lễ
01/01 26-11 Tr   Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
02/01 27-11 Tr   Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
03/01 28-11 Tr   Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
04/01 29-11 Tr   Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
05/01 30-11 Tr   Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
06/01 01-12-Mậu Tuất Tr   Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
07/01 02-12 Tr 2 Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
08/01 03-12 Tr   Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
09/01 04-12 Tr   Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
10/01 05-12 Tr   Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:195; Tv 72:1-2,14-15,17; Lc 4:14-22
11/01 06-12 Tr   Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:5-13; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 5:12-16
12/01 07-12 Tr   Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:14-21; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 3:22-30
13/01 08-12 Tr   Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11
14/01 09-12 X 1 Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
15/01 10-12 X   Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
16/01 11-12 X   Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
17/01 12-12 Tr   Thánh Antôn, Ab
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
18/01 13-12 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
19/01 14-12 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
20/01 15-12 X 2 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
21/01 16-12 Đỏ 2 Thánh Agnes, Đttđ
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
22/01 17-12 X   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
23/01 18-12 X   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
24/01 19-12 Tr   Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
25/01 20-12 Tr   Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
26/01 21-12 Tr   Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
27/01 22-12 X 3 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
28/01 23-12 Tr 3 Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
29/01 24-12 X   Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
30/01 25-12 X   Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
31/01 26-12 Tr   Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25

Lịch Công Giáo năm 2019, tháng(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2020)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2018. 04:30