Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Toà Khâm Sứ: Thông cáo khẩn đọc trong các nhà thờ

§ Lm Gioan Lê Trọng Cung

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

80919thongcao1.jpg
80919thongcao2.jpg
Lm Gioan Lê Trọng Cung
(đóng dấu và ký tên)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 03:01