Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Hồi Âm Của Chủ Tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam

§ dcctvn.net

Vào ngày 31/01/2010, Linh mục Đinh Hữu Thoại, DCCT đã gởi đến ngài Chủ tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam một bức thư phản đối việc website của Ủy Ban đăng bài "Bình yên về với Đồng Chiêm". (xem thư)

Chúng tôi vừa nhận được thư hồi âm đề ngày 05/02/2010, xin đăng hầu bạn đọc.

100205uybandktg.jpg

dcctvn.net

Đọc nhiều nhất Bản in 09.02.2010. 23:53