Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Desideratus

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (07/05/2006) -- Thánh Desideratus sinh trưởng trong một gia đình quí tộc, cha mẹ ngài đã nuôi dưởng ngài trong đức tin và sự thánh thiên mà họ theo đuổi. Desideratus được nhận lãnh chức linh mục và ngài muốn xa lánh trần tục tìm nơi thanh vắng để tu hành, nhưng vua Clotaire xứ Gaule đặt ngài làm quan Chưởng Ấn, một chức vụ nặng nề và khó khăn giữa một triều đình đầy dẩy những mưu mô và đồi trụy.

Desideratus đã dùng uy tín của mình để đem lại sự hòa giải giữa các lãnh chúa. Tánh tình cương trực của ngài làm cho mọi người kính nể và nhờ đó mà ngài đã đánh bại được lý thuyết lạc giáo của nhóm Arians và xây dựng được nhiều tu viện và nhà thờ.

Sau đó Desideratus trở thành Tổng Giám Mục xứ Bourges. Ngài tổ chức các chủng viện để huấn luyện kỷ lưỡng linh mục và chú trọng đến việc cải hóa các dân man rợ (Barbares) trong xứ Gaule.

Thánh Desideratus chứng tỏ là một nhà ngoại giao khéo léo, một mục tử nhân lành thu góp mọi con chiên lạc trong xứ Gaule về trong một đàn chiên của Giáo Hội Công giáo. Thánh Desideratus đã an nghĩ trong Chúa vào ngày 8 tháng 5 năm 550.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:03