Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời Chủ Chăn TGP Saigòn tháng 10

§ +HY GB Phạm Minh Mẫn

GIÁO DỤC KITÔ GIÁO XÂY DỰNG
GIÁO HỘI - MẦU NHIỆM - HIỆP THÔNG - SỨ VỤ

Anh chị em thành viên gia đình giáo phận thân mến,

1. Khi trao ban ơn bí tích Thánh Tẩy và ơn đức tin, Thiên Chúa yêu thương cứu độ mời gọi mọi kitô hữu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, tham dự vào chức vị và chu toàn bổn phận làm con Cha trên trời, làm chi thể của Thân Mình huyền nhiệm Chúa Kitô, làm đền thờ của Chúa Thánh Thần. Từ đó, chức vị và bổn phận kitô hữu còn là tham dự vào đời sống hiệp thông trong gia đình Chúa, tham gia đời sống và sứ vụ của dân Chúa, của Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập.

2. Giáo dục kitô giáo là tạo điều kiện cho người kitô hữu ý thức đáp lại mời gọi của Cha trên trời. Đáp lại qua việc tự nguyện đảm nhận trách nhiệm xây dựng ba mối tương quan căn bản thuộc bổn phận tham gia đời sống và sứ vụ của Giáo Hội như sau:

(1) Xây dựng tương quan với Chúa: - luôn hiếu thảo tìm và thi hành ý định yêu thương cứu độ của Cha trên trời với lòng tín thác; - luôn mở rộng trí khôn, tâm hồn và cuộc đời đón nhận hồng ân cứu độ chính là Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần cùng với Lời Chúa và các ân ban của Chúa; - biết dùng hồng ân cứu độ để giáo huấn và thánh hoá dân Chúa, mở đường cho con người mới mang quả tim mới được lớn lên theo hình ảnh Đức Giêsu Kitô là hiện thân tình yêu cứu độ của Cha trên trời.

Xây dựng mối tương quan đó sẽ góp phần làm tăng trưởng đời sống Giáo Hội-Mầu Nhiệm.

(2) Xây dựng tương quan đối nội: - tạo thuận lợi cho việc phát huy đời sống hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân; - cùng tham gia thi hành chức năng hướng dẫn dân Chúa chung sức xây dựng tình bác ái liên đới và hiệp nhất, chia sẻ và tương thân tương trợ; - cùng nhau cộng tác với Chúa Kitô xây dựng cộng đồng dân Chúa thành men, muối và ánh sáng Tin Mừng cứu độ cho xã hội loài người.

Xây dựng mối tương quan đó sẽ góp phần làm tăng trưởng đời sống Giáo Hội-Hiệp Thông,

(3) Xây dựng tương quan đối ngoại: - cùng tham gia đời sống bác ái chia sẻ hồng ân cứu độ cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại; - tham gia sứ vụ loan truyền Tin Mừng cứu độ và yêu thương phục vụ cho sự sống mới, sự sống toàn vẹn, sự sống dồi dào của cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay; - cộng tác với Chúa Thánh Thần hình thành cộng đồng nhân loại mới tiến bước về Nước Chúa là Nước chân thật và công bằng, hiệp nhất và an bình, chan hoà yêu thương và hạnh phúc.

Xây dựng mối tương quan đó sẽ góp phần làm tăng trưởng đời sống Giáo Hội-Sứ Vụ.

3. Như thế, giáo dục kitô giáo còn là tạo điều kiện cho người kitô hữu phát huy khả năng nhận thức, tinh thần trách nhiệm liên đới, kỹ năng chung sức xây dựng ba mối tương quan căn bản thuộc bổn phận làm tăng trưởng con người mới và cộng đồng nhân loại mới.

Đó là trọng tâm của mọi sinh hoạt và hoạt động mục vụ, đồng thời là điểm đến của công tác huấn luyện và đào tạo nhân sự cho mọi lãnh vực mục vụ thuộc đời sống và sứ vụ của Giáo Hội.

4. Cùng với Giám mục tham dự vào đời sống Giáo Hội Mầu Nhiệm-Hiệp Thông-Sứ Vụ, linh mục, tu sĩ, giáo dân có nhiệm vụ góp ý với Giám mục đề ra phương hướng tổ chức và đường lối hướng dẫn mọi thành phần gia đình giáo phận tham gia đời sống và sứ vụ của Giáo Hội, chung sức xây dựng ba mối tương quan căn bản thuộc bổn phận kitô hữu. Phương hướng tổ chức và đường lối hướng dẫn cần phải trung thành với ý định yêu thương cứu độ của Cha trên trời, đồng thời phù hợp với hoàn cảnh và thực tế của giáo phận.

5. Mọi thành phần dân Chúa có nhiệm vụ cùng với Giám mục đối thoại và lắng nghe, suy tư và nghiên cứu tình hình và đời sống giáo phận, nhằm cùng với Giám mục xác lập phương hướng tổ chức, đường lối hoạt động và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tiến trình xây dựng ba mối tương quan căn bản thuộc bổn phận làm tăng trưởng con người mới và cộng đồng nhân loại mới.

+ Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám Mục

+HY JB Phạm Minh Mẫn

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.09.2008. 08:15