Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


5 lần tìm thấy: Thánh Giacôbê Tông Đồ.

6630 Ngày 25 tháng 7: Kính Thánh Giacôbê 'Lớn' Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
5492 Ngày 25/7: kính Thánh Giacôbê Tông đồ (bài 3) Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
4758 ĐTC nói về Thánh Giacôbê Tiền (tức Giacôbê con ông Zebedee) ĐÔ Nguyễn Quang Sách
4757 Ngày 25/7: kính Thánh Giacôbê Tông đồ (bài 2) Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
4756 Ngày 25/7: kính Thánh Giacôbê Tông đồ (bài 1) Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Về Trang Nhất