Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


8 lần tìm thấy: Lễ Chúa Lên Trời.

52898 Lễ Thăng Thiên B: Năm “Lá Bùa” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
52891 Chúa Giê-su Hoàn Thành Sứ Mạng và Về Trời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
52890 Hướng về Quê Trời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
52864 Chúa Về TrờI Trao Sứ Mệnh Loan Báo Tin Mừng Cho Hội Thánh Lm Đan Vinh
52852 Lễ Thăng Thiên B Lm Jude Siciliano, OP
52828 Chúa Giêsu lên trời (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
52820 Suy Niệm Lễ Thăng Thiên – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52819 Chúa lên Trời, xin hướng lòng chúng con về Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ


Về Trang Nhất