Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


10 lần tìm thấy: ĐC Micae Nguyễn Khắc Ngữ.

17273 Bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần trong thánh lễ an táng ĐGM Micae Nguyễn Khắc Ngữ +GM JB Bùi Tuần
17247 Tưởng niệm Đức Cha Michael Nguyễn Khắc Ngữ: Đi tìm kiếm Thiên Chúa Lm Đa Minh Nguyễn Ngọc Long
17236 Văn tế: Công Phụ Mỹ Sơn (Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ) Bùi Nghiệp
17235 Cáo Phó: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ vừa tạ thế tại Long Xuyên Gp Long Xuyên
16867 Bài chào mừng Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ nhân dịp mừng thọ 100 tuổi, 75 năm Linh mục, 50 năm Giám Mục Lm Phêrô Lê Văn Kim
16866 Bài chia sẻ của Đức TGM Ngô Quang Kiệt nhân dịp Lễ Tạ Ơn và mừng thọ 100 tuổi, 75 Linh Mục, 50 năm Giám Mục của ĐC Micae Nguyễn Khắc Ngữ +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
16865 Bài chia sẻ của ĐGM Bùi Tuần nhân dịp Lễ Tạ Ơn và mừng thọ 100 tuổi, 75 Linh Mục, 50 năm Giám Mục của ĐC Micae Nguyễn Khắc Ngữ +GM JB Bùi Tuần
15241 Mừng Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ Thọ 100 Tuổi: Con Người Tuyên Xưng +GM JB Bùi Tuần
15240 Nhân dịp Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ lên đại thọ 100 tuổi: Trong dòng thời gian Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
15009 Cung Thọ Phú Bùi Nghiệp


Về Trang Nhất