Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhà Vua bị đưa ra tòa

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (25/11/2018)
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

“Tôi là Vua.
Tôi sinh ra và đến trong thế gian này
là chỉ để làm chứng về Chân lý.
Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Năm Phụng Vụ của Giáo Hội bao giờ cũng kết thúc với Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ. Chúa Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ thì cũng là Vua của tất cả loài người. Chúa Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ và Vua loài người vì Người là Thiên Chúa, là Đấng đã thực hiện kế họach nhập thể và cứu độ của Chúa Cha. Người đã hạ mình và hiến mình làm lễ dâng chuộc tội nhân loại. Thiên Chúa Cha đã tưởng thưởng Người và đặt Người làm Vua vũ trụ và loài người.

Trong bài Phúc Âm hôm nay Giáo Hội cho chúng ta đọc/nghe tường thuật Đức Giê-su bị đưa ra tòa. Và tại tòa Đức Giê-su đã xác nhận Người là Vua, nhưng Người là Vua theo nghĩa/cách riêng của Người, chứ không theo nghĩa/cách hiểu của quan tổng trấn Phi-la-tô và loài người chúng ta.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 18,33b-37:

Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-su rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giê-su đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

Phi-la-tô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giê-su đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này". Phi-la-tô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"

Chúa Giê-su đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 18,33b-37:

2.1 Một phiên tòa có một không hai trong lịch sử nhân loại giữa quan tòa Phi-la-tô và bị cáo Giê-su Na-da-rét:

Phiên tòa bắt đầu với câu hỏi của quan tòa Phi-la-tô: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Phi-la-tô hỏi bị cáo Giê-su như thế, vì ông rất sợ Đức Giê-su lãnh đạo dân Do-thái nổi dậy chống quân đô hộ Rô-ma. Trong thâm tâm ông rất mong đợi Đức Giê-su phủ nhận.

Nhưng bị cáo Giê-su đã không phủ nhận mà còn hỏi lại quan tòa: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" Dường y bị cáo như ép quan tòa phải nói ra ý kiến, quan điềm riêng của mình.

Quan tòa Phi-la-tô đã khôn khéo biện bạch: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta.” Và hạch hỏi bị cáo Giê-su: “Ông đã làm gì?"

Bị cáo Giê-su mở rộng phạm vi vụ án khiến Phi-la-tô hụt hẫng: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này"

Bị đưa vào thế bí quan tòa Phi-la-tô muốn trở lại trọng tâm của vụ án: "Vậy ông là Vua ư?"

Bị cáo Giê-su khiến quan tòa Phi-la-tô ngỡ ngàng: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

2.2 Đức Giê-su khẳng định Người là Vua, nhưng không theo nghĩa thông thường mà người đời thường hiểu mà theo nghĩa riêng. Người từ trời đến trần gian để làm chứng về Chân Lý (Sự Thât). Thần dân của Người là những người tôn trọng và bảo vệ Chân Lý (Sự Thật). Chân Lý (Sự Thật) vĩ đại nhất là Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vạn vật và đã cứu chuộc loài người, qua/nơi Đức Giê-su Ki-tô Con Yêu Dấu của Người, Đấng đã hiến mình làm giá chuộc tội lỗi loài người và đã được Thiên Chúa tôn vinh và đặt làm Vua vũ trụ vạn vật và loài người.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 18,33b-37:

4.1 Mừng kính Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ và Vua loài người, các Ki-tô hữu phải thực thi các mệnh lệnh, thục hành các giới răn của Vua giống như các thần dân của một nước tuân theo luật pháp của một xã hội quân chủ.

4.2 Mừng kính Đức Giê-su Vua Vũ Trụ và Vua loài người, các Ki-tô hữu phải mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô là Vua trong tâm hồn và cuộc sống của mình, của gia đình, xã hội, thế giới và vũ trụ.

4.3 Mừng kính Đức Giê-su Vua Vũ Trụ và Vua loài người, các Ki-tô hữu phải sốt sáng giới thiệu Chúa Giê-su Ki-tô là Vua trong tâm hồn và cuộc sống của mình, của gia đình, xã hội, thế giới và vũ trụ cho những người xung quanh, nhất là cho những người chưa biết, chưa tin Chúa và những người chống đối Chúa.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG GIO-AN 18,33b-37]:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì DANH HIỆU Vua vũ trụ và Vua loài người mà Cha đã ban tặng Đức Giê-su Ki-tô Con Cha Chúa chúng con.

Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Ông có phải là Vua dân Do-thái không?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này biết thắc mắc tự hỏi xem Đức Giê-su có phải là Vua dân Do-thái không, để họ tìm kiếm Sự Thật trong lịch sử và Phúc Âm Ki-tô giáo.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa có một hiểu biết riêng tư và sâu sắc về Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ và Vua loài người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người quan tâm đến việc tìm tòi học hỏi về Chúa Giê-su Ki-tô, về Thiên Chúa, về Nước Thiên Chúa và về Hội Thánh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người biết đón nhận Chân Lý mà Chúa Ki-tô đã đem đến trần gian và ban tặng cho loài người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban tặng Danh Hiệu Vua vũ trụ Vua loài người cho Đức Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

Chúng con xin tuyện nhận Người làm Vua tâm hồn và cuộc sống của chúng con. Chúng con xin tuyên xưng Người là Vua vũ trụ và Vua loài người.

Chúng con quyết tâm thực thi các mệnh lệnh, các giới răn của Người.

Xin Cha ban Thánh Thần và sức mạnh cho chúng con để chúng con làm chứng về Người trong các môi trường chúng con sống.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con, Vua vũ trụ và Vua loài người. Amen

Sài-gòn ngày 20 tháng 11 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B CN34

Đọc nhiều nhất Bản in 24.11.2018 18:50