Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời Chúa là Thần Khí và sự sống

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/08/2018)

"Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 6,54a-60-68:

54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết... 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. "Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 6,54a.60-68:

2.1 Chương 6 Tin Mừng Gio-an không chỉ nói/viết về Bánh và Sự Sống, Bánh Trường Sinh và Sự Sống Muôn Đời mà còn nói về ”Lời là Thần Khí và Sự Sống.” Trong bài Phúc âm Chúa Nhật XXI Thường Niên B chúng ta thấy hai loại người: Một loại là những người không đón nhận ”Lời là Thần Khí và Sự Sống”. Đó là những môn đệ bỏ không theo Đức Giê-su nữa (Ga 6,66). Một loại là những người đón nhận ”Lời là Thần Khí và Sự Sống”. Đó là Si-mon Phê-rô và 11 Tông Đồ: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." (Ga 6,68-69).

2.2 Vậy thì chúng ta không chỉ quan tâm đến việc đón nhận Bánh là Mình Chúa, mà chúng ta còn phải quan tâm đến việc đón nhận Lời Chúa nữa. Trong Hiến Chế tín lý Mạc Khải ”Lời Thiên Chúa” (Dei Verbum) các Nghị Phụ của Công Đồng Vatican II đã nhấn mạnh hai điều này:

* một là Giáo Hội tôn kính Lời (Chúa) cũng như tôn kính Mình (Chúa);

* hai là tín hữu phải rước Mình (Chúa) và rước Lời (Chúa) làm của ăn linh hồn.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 6,54a.60-68:

3.1 Rước Lời không chỉ là nghe giảng trong các thánh lễ. Rước Lời là mỗi ngưuời giáo dân phải thực hành việc đọc và suy niệm Lời Chúa, nếu không được mỗi ngày thì cũng phải là mỗi tuần. Rước Lời còn đòi giáo dân tham dự các Khóa học hỏi, chia sẻ Thánh Kinh để biết phương pháp đọc, chia sẻ và cầu nguyện với Lời Chúa.

3.2 Rất tiếc là trong các giáo xứ khó mà tim ra một Lớp/Khóa Thánh Kinh cho giáo dân tham dự. Lý do có lẽ là vì các linh mục của chúng ta quá bận rộn với việc quản trị giáo xứ nên quên mất bổn phận giảng dậy Lời Chúa cho giáo dân. Hoặc là vì các linh mục cho rằng giảng Phúc âm trong thánh lễ là đủ rồi. Thật ra là không đủ. Và nghe giảng trong Nhá Thờ thì rất khác với nghe giảng trong lớp.

3.3 Vì giáo dân ít quan tâm đến việc đón nhận ”Lời là Thần Khí và Sự Sống” nên chúng ta không lạ gì khi thấy đời sống đức tin của nhiều giáo dân khô cứng và nghèo nàn. Thật đáng buồn và đáng lo.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 6,54a.60-68:

Lạy Chúa Giê-su là Lời Thiên Chúa (Dei Verbum), chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa đã mạc khải Cha và Kế Hoạch Cứu Độ của Người cho chúng con.

Chúng con biết Chúa muốn chúng con đón nhận ”Lời là Thần Khí và Sự Sống” để đời sống của chúng con sinh nhiều hoa trái. Chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban Thấn Khí và Sự Sống cho chúng con. Amen.

Sài-gòn ngày 21 tháng 08 năm 2018
Lễ Thánh Giáo Hoàng PIO X Bổn Mạng GHHV Đà Lạt

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội (Khóa VI)

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B CN21

Đọc nhiều nhất Bản in 21.08.2018 18:55