Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khiêm nhường ăn năn sám hối thì được tha

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C (27/10/2019)

"Ta bảo các ngươi: người này (thu thuế) ra về được khỏi tội,
còn người kia (biệt phái) thì không.
Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống,
và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Đã là người thì không ai là không có tội. Có trăm ngàn nguyên nhân khiến người ta phạm tội. Có nhiều người phạm tội vì không biết đó là tội. Có nhiều người biết đó là tội nhưng vẫn phạm hoặc vì yếu đuối, hoặc vì đam mê hoặc vì không sợ bị trừng phạt. Nhưng điều quan trọng nhất đối với những người có tội là biết khiêm nhường sám hối ăn năn và cầu xin Thiên Chúa thứ tha tội lỗi mình đã phạm. Dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện dậy chúng ta điều quan trọng ấy.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 18,9-14: Khi ấy, Chúa Giê-su nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi". Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội". Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 18,1-8:

3.1 Người biệt phái (Pharisêu) cầu nguyện nhưng không được ơn (tha tội) vì người đó kiêu căng và không thành tâm sám hối: “Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi".

3.2 Người thu huế cầu nguyện và được ơn (tha tội): Vì người đó thánh tâm sám hối và khiêm nhường cầu xin ơn tha thứ: “Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.”

3.3 Điều khác biệt giữa người biệt phái và người thu thuế: là khiêm nhường sám hối ăn năn: “Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên."

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 18,1-8:

Muốn thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận mình là người tội lỗi, thành tâm ăn năn sám hối và chạy đến với Thiên Chúa cầu xin ơn tha thứ.

Chúng ta phạm tội vì đã không tuân giữ Lề Luật của Chúa, đã không thờ phượng Thiên Chúa cho tương xứng, đã không thảo hiếu với cha mẹ, đã không tôn trọng và giúp đỡ người lân cận, đã không chống bất công, tham nhũng trong xã hội và đã không tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ môi trường.

Chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi và thiếu sót của mình, phải thành khẩn ăn năn sám hối, quyết chí sửa mình và thay đổi cách sống; phải hạ mình khẩn khoản nài xin Chúa thứ tha; phải cúi mặt, khom lưng, đấm ngực và cầu xin: “Lạy Chúa con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thứ tha”

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 18,1-8:

MỞ ĐẦU:

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy chúng con biết khiên tốn cầu nguyện và ăn năn sám hối để được ơn tha thứ. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1. «Khi ấy, Chúa Giê-su nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho càng ngày càng có nhiều người biết cầu nguyện xin Thiên Chúa thứ tha cho những tội lỗi và thiếu sót của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2 «Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục luôn sống khiêm cung và tỉnh thức trong cương vị của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3 «Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người tín hữu biết khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình và kêu xin Thiên Chúa thứ tha.

4. «Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho những người có chức có quyền, trong đạo cũng như ngoài đời để họ biết sống khiêm nhường và tự hạ trước Trời Cao và nhân thế.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con. Chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha vì Con Cha đã dậy chúng con phải khiêm tốn và ăn năn sám hối khi cầu xin on tha thứ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Sài-gòn ngày 25 tháng 10 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm C CN30

Đọc nhiều nhất Bản in 25.10.2019 17:45