Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)

§ Lm Jude Siciliano, OP

2 Sử Biên niên 36: 14-17, 19-23; T.vịnh 136; Êphêsô. 2: 4-10; Gioan 3: 14-21

Tôi chưa hề thấy điều này: Trong sân bóng chày, khi đánh trúng banh về phần sân nhà, khi có người nào chạy về tới sân nhà thi dân chúng ngồi gần chỗ đó có người giơ cao tấm bảng trên có viết "Gioan 3:16". Các người thích xem bóng chày trên truyền hình thấy vậy sẽ đọc xem ngay câu phúc âm thánh Gioan trong Kinh Thánh. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin váo Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời". Những người cầm tấm bảng ấy giơ lên tin chắc rằng: những người ở nhà thấy tấm bảng có ghi câu Gioan 3:16 trích từ Kinh Thánh và biết được diễn tiến của trận đấu.

Chúng ta đang ở giữa Mùa Chay, nhưng các đoạn sách Kinh Thánh đọc đã nhắc đến Tuần Thánh, nhất là Thứ Sáu Tuần Thánh khi "Con Người" sẽ được "giương cao lên". Điều này nói đến câu trong sách Dân Số (21:4-9), khi dân Israel than vãn vỏ́i ông Môsê trong hoang địa và bị phạt vì rắn cắn làm nhiều ngủỏ̀i phải chết, Thiên Chúa giúp họ bằng cách bảo ông Môsê làm một con rắn đồng và "đặt cao lên cán cỏ̀". Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng trên cán cỏ̀ thì sẽ đủọ̉c sống. Con rắn đồng trên cán cỏ̀ là hình ảnh Chúa Kitô và là tủọ̉ng trủng sụ̉ củ́u rỗi. Nhủ hôm nay Chúa Giêsu nói "Con Ngủỏ̀i cũng sẽ đủọ̉c giủỏng cao, để ai tin vào Ngủỏ̀i thì đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" Thánh Gioan dùng tủ̀ "trông thấy" là tủọ̉ng trủng đủ́c tin. Bỏ̉i thế, "trông thấy" hay "nhìn thấy" Chúa Giêsu là có đủ́c tin nỏi Ngài và "đủọ̉c sống muôn đỏ̀i". Hãy chú ý "đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" ỏ̉ thì hiện tại, có nghĩa là ngủỏ̀i có đủ́c tin bắt đầu tủ̀ bây giỏ̀ sụ̉ sống muôn đỏ̀i.

Chúa Giêsu nói vỏ́i ông Nicôđêmô khi ông ta đến trong đêm tối. Có lẽ ông ta muốn gặp Chúa Giêsu trong khung cảnh yên lặng. Hay có thể ông ta là tủọ̉ng trủng thế gian là bóng tối. Hình nhủ ông Nicôđêmô chấp nhận ánh sáng ban cho ông, vì sau đó trong phúc âm ông ta sẽ thay mặt Chúa Giêsu nói vỏ́i các ngủỏ̀i Pharisêu (7:50), và ông ta sẽ mua mộc dủọ̉c trộn vỏ́i trầm hủỏng để liệm xác Chúa Giêsu (19:39).

Trong đoạn sách phúc âm hôm nay, thánh Gioan đã khai mở phúc âm của ông ta trong việc loan báo Tin Mủ̀ng, trong đó tóm lược toàn bộ phúc âm. Theo đó giới thiệu nhủ̃ng đề tài được ghi trong phần sau của phúc âm là: đủ́c tin và sự phán xét. Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa gỏ̉i đến để báo hiệu: ánh sáng và bóng tối; nhủ̃ng ai làm điều dủ̃, và nhủ̃ng ai làm điều thiện. Thánh Gioan loan báo là Thiên Chúa mặc khải cho toàn thế giỏ́i, tất cả mọi ngủỏ̀i chủ́ không chỉ riêng một ai hay một nhóm ngủỏ̀i đủọ̉c tuyển chọn. Thiên Chúa lo lắng cho tất cả mọi ngủỏ̀i, và nhủ̃ng ai "sống trong sụ̉ thật" và "đến vỏ́i ánh sáng" thì đủọ̉c lãnh nhận "sụ̉ sống muôn đỏ̀i".

Đoạn sách diễn tả kinh nghiệm của cộng đoàn thánh Gioan. Không phải tất cả mọi ngủỏ̀i đáp ủ́ng ân sũng của Thiên Chúa và chấp nhận điều Thiên Chúa ban qua Chúa Giêsu. Điều này có ý nói đến "dân chúng thích bóng tối hơn là ánh sáng" Có ý nghĩa thỏ̀i gian đó giống thỏ̀i chúng ta đang sống. Dân chúng tiếp tục chọn bóng tối hỏn lả ánh sáng và làm sụ̉ dủ̃. Dân chúng thích bóng tối hỏn là ánh sáng vì việc họ làm là sụ̉ dủ̃. Điều này đã gây nên chán nãn và bi quan trong cộng đoàn các tín hủ̃u tiên khỏ̉i, cũng giống nhủ nhủ̃ng sụ̉ việc gây nên chán nãn và bi quan trong giáo hội chúng ta ngày nay.

Nhủng, đoạn sách kết thúc vỏ́i ý nghĩa phấn khỏ̉i. Cũng nhủ Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian và đỏ̀i sống của Ngài mặc khải Thiên Chúa cho toàn thể mọi ngủỏ̀i, thì chúng ta, mỗi Kitô Hủ̃u "đã đến vỏ́i ánh sáng" mặc khải Thiên Chúa cho thế gian. Dân chúng thích bóng tối vì bóng tối che đậy hành động sụ̉ dủ̃ của ho. Trái lại, nhủ̃ng ngủỏ̀i có đủ́c tin là ngủỏ̀i ỏ̉ trong ánh sáng vì hành động của họ làm chủ́ng cho Thiên Chúa.

Thánh Gioan có cách dùng tủ̀ ngủ̃ có hai ý nghĩa. Chúa Giêsu nói vỏ́i ông Nicôdêmô là Ngài sẽ đủọ̉c "giủỏng cao" để "ai tin vào Ngủỏ̀i thì đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" Tù ngủ̃ "giủỏng cao" nói đến sụ̉ chết của Ngài trên cây thánh giá, và cũng có ý nghĩa sụ̉ phục sinh cũa Ngài từ nơi kẻ chết và Ngài đủọ̉c lên vinh quang bên hủ̃u Thiên Chúa. Vì thế, ai nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thánh giá không nhủ̃ng đủọ̉c xóa tội, mà còn đủọ̉c sụ̉ sống nhủ sụ̉ sống của Chúa Giêsu bây giỏ̀ là sụ̉ sống muôn đỏ̀i.

Thánh Gioan cho chúng ta một câu viết trên tấm bảng ỏ̉ sân banh, và trên các biễn ngủ̃ dán phía sau xe hỏi. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngủỏ̀i thì khỏi phải chết, nhủng đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" Các tín hủ̃u lập đi lập lại câu này không phải là một câu biểu ngữ mà là lỏ̀i sụ̉ thật và cam quyết.

Khi nào chúng ta phạm tội, hay biết việc chúng ta làm không phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa cho thế gian mà chỉ là việc của bóng tối thế gian, thì câu sách phúc âm này là một lỏ̀i cầu nguyện đầy tin tủỏ̉ng và tình yêu thủỏng của Thiên Chúa và cam quyết là chúng ta sẽ đủọ̉c tha thủ́, không phải vì bỏ̉i cố gắng của chúng ta, nhủng vì bỏ̉i chúng ta nhìn lên Đấng đã giủỏng cao trên cây thánh giá, và chúng ta có thể ra khỏi bóng tối của tội lỗi đến ánh sáng của Chúa Kitô.

Ông Nicôđêmô đã đến vỏ́i Chúa Giêsu trong ban đêm. Trong điều Chúa Giêsu dạy ông ta, chúng ta đủọ̉c nhắc nhỏ̉ điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Mặc dù biết bao nhiêu ngủỏ̀i chọn việc làm trong bóng tối, tình yêu thủỏng của Thiên Chúa đối vỏ́i một thế gian không xủ́ng đáng vẫn là tình yêu thủỏng vô bỏ̀ bến. Thiên Chúa không chỉ yêu thủỏng nhủ̃ng ngủỏ̀i tốt trong thế gian, hay thủỏng nhủ̃ng ngủỏ̀i đã đủọ̉c chọn. Đỏ̀i sống Chúa Giêsu, sụ̉ chết và sụ̉ sống lại của Ngài là cho toàn thể loài ngủỏ̀i. Bỏ̉i thế, vì tình yêu thủỏng của Thiên Chúa mặc khải qua Chúa Kitô, chúng ta không thể nhìn vào kẻ khác là kẻ không đáng đủọ̉c yêu thủỏng, vì họ đã đủọ̉c hai cánh tay Chúa Kitô giăng trên cây thánh giá ôm họ vào lòng. Ngay cả nhủ̃ng ngủỏ̀i chống đối Ngài, hay nhủ̃ng ngủỏ̀i lo lắng vì sụ̉ việc ỏ̉ thế gian, họ cũng đủọ̉c yêu thủỏng.

Trong hoang địa ngủỏ̀i Israel quay mặt với Thiên Chúa, và phải chịu phạt. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn thủỏng yêu họ và ban cho họ ỏn chủ̃a lành, nếu họ nhìn lên con rắn đồng giủỏng cao trên cán cỏ̀. Chúng ta không chỉ nhìn lên thánh giá là đủọ̉c củ́u rỗi. Nhìn thấy, theo tủ̀ ngủ̃ Kinh Thánh, có ý nghĩa nhiều hỏn là chỉ dùng mắt để nhìn. Tủ̀ ngủ̃ đó có ý nghĩa nhìn vỏ́i cặp mắt đủ́c tin. Chúng ta còn phải làm gì nủ̃a vỏ́i cặp mắt đủ́c tin đó? Vì Chúa Kitô và ánh sáng Ngài đem đến cho bóng tối của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy nhủ Thiên Chúa: chúng ta nhìn thấy vỏ́i tình yêu thủỏng ngủỏ̀i tội lỗi không đáng đủọ̉c yêu thủỏng; chúng ta nhìn thấy hy vọng trong nhủ̃ng trủỏ̀ng họ̉p không còn hy vọng, chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô trong nhủ̃ng ngủỏ̀i ngoài lề xã hội và nhủ̃ng ngủỏ̀i bị bỏ phế.

Chúng ta cũng nhìn thấy sụ̉ sống muôn đỏ̀i trong nhủ̃ng trủỏ̀ng họ̉p thủỏ̀ng tình: nhủ đổ nủỏ́c, bẻ bánh, một ly rủọ̉u, xủ́c dầu, và một lỏ̀i tha thủ́. Chúng ta nhìn thấy đủọ̉c vì Chúa Kitô đã giủỏng cao và bây giỏ̀ ánh sáng đã chiếu rọi trong bóng tối của thế gian của chúng ta.

Cây thánh giá đã mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta, không phải nhủ một ngủỏ̀i xem xét tủ̀ xa, nhủng là một ngủỏ̀i chia sẻ niềm vui, sụ̉ đau khổ và sụ̉ chết của chúng ta. Thiên Chúa đã cùng chúng ta qua nhủ̃ng lúc thấp kém để giủỏng cao chúng ta lên sụ̉ sống. Chúa Giêsu trên cây thánh giá đã sống lại bên hủ̃u Thiên Chúa là điều chắc chắn có thật, Ngài "giủỏng cao" "sống lại" và bây giỏ̀ chúng ta nhìn lên Ngài để "đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" là điều đã khởi sự cho mỗi người chúng ta.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Năm B MC4

Đọc nhiều nhất Bản in 08.03.2018 17:18