Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Người Không Được Rửa Tội Có Được Cứu Rỗi Không?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: xin cha cho biết những người không được rửa tội và nhận biết Chúa có được cứu rỗi để vào Thiên Đàng hay không?

Trả lời:

Chúa Kitô đến trần gian để loan bào Tin Mừng Nước Trời và hy sinh “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28). Sau khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã truyền cho các Tông Đồ “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” ( Mt 28: 19)

Trước đó, khi nói chuyện với Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh Do Thái đến gặp Chúa ban đêm, Chúa Giêsu đã nói với ông này như sau:

Thật, Tôi bảo thật ông:
Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa
Nếu không sinh ra bởi nước và thần khí
.” ( Ga 3 : 5)

Trong Tin Mừng Thánh Mac-cô, Chúa cũng đã truyền cho các Tông Đồ sứ mệnh sau đây :

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan bào Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án.” ( Mc: 16: 15-16)

Như thế, rõ ràng cho thấy là Phép Rửa vô cùng quan trọng cho phần rỗi của con người. Quan trọng vì qua Bí Tích này, con người được tái sinh trong sự sống mới, trở nên tạo vật mới, sau khi con người cũ sinh ra trong tội của nguyên tổ và mọi tội cá nhân đã chết đi cùng với cái chết của Chúa Kitô để được hồi sinh trong sự sống mới , được trở nên con cái Thiên Chúa và được phép gọi Chúa là Cha.

Thánh Phaolô đã dạy như sau về ơn ích thiêng liêng lớn lao của Phép Rửa:

Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô-Giêsu , là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta sẽ cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” ( Rm 6: 3-4)

Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo cũng dạy như sau về Phép Rửa tội:

Phép Rửa tội làm cho chúng ta trở nên những chi thể của Thân Thể Chúa Kitô…Và cũng nhập chúng ta vào thân thể của Giáo Hội. Từ nơi giếng rửa tội sinh ra một dân tộc độc nhất của Thiên Chúa, của Giáo ước mới, vượt lên trên tất cả mọi giới hạn tự nhiên hoặc nhân bản về dân tộc, về văn hóa, chủng tộc và giới tính. “Phải chăng tất cả chúng ta đã chẳng được rửa tội để làm nên một thân thể duy nhất sao?” (1Cr 12:13) ( x. SGLGHCG số 1267)

Như thế thật vô cùng cần thiết cho con người được rửa tội để được tái sinh trong sự sống mới và nhiên hậu được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa, “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứuđộ và nhân biết chân lý.”( 1 Tm 2: 4).

Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta cũng thấy rõ điều này : không phải tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc và ngôn ngữ ở khắp mọi nơi trên địa cầu đều nhận biết có Thiên Chúa , có Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc nhân loại và có cơ hội được lãnh nhận Phép Rửa. Cụ thể là người Việt Nam chúng ta, mãi cho đến khi có các nhà truyền giáo Tây Phương đến rao giảng Đạo Công Giáo vào thế kỷ 16 thì mới có một số người được biết Đạo và chịu Phép Rửa. Nghĩa là từ thế kỷ 16 trở về trước mấy ngàn năm, thì tuyệt đối không ai biết gì về Thiên Chúa, về Chúa Cứu Thế Giêsu và được rửa tội.

Vậy những người này đều xuống hỏa ngục hết hay sao ?

Họ không biết Đạo Công Giáo và được chịu Phép Rửa hoàn toàn không vì lỗi của họ, vì không có ai rao giảng cho họ biết. Như thế, Chúa không thể bắt lỗi họ về việc họ không biết Chúa và được chịu Phép Rửa.

Thánh Phaolô đã bênh vực cho những người không có cơ hội được biết Chúa, được nghe Tin Mừng cứu độ của Chúa, không vì lỗi của họ, như sau :

Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng ? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi?” ( Rm 10: 14-15)

Nghĩa là nếu không có người rao giảng, thì không ai có thể tự mình biết gì về Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật, là Đấng đã sai Con Một là Chúa Giê-su-Kitô xuống trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho nhân lọai khỏi phải phạt và chết đời đời vì tội. Do đó, Chúa không thể bắt lỗi những người không biết Chúa , không được chịu Phép Rửa vì không ai nói cho họ biết về Chúa và về Phép Rửa của Người. Cho nên, điều Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Mác-cô 16: 15-16, và Gioan 3:5 trên đây, không thể áp dụng cho những người trên đây được vì không ai nói cho họ biết về sự cần thiết phải được tái sinh qua Phép Rửa để được vào Nước Trời.

Vì thế, để được công bằng với họ, Giáo Hội đã dạy rằng: “Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình làm theo sự hướng dẫn của lương tâm , thì họ có thể được cứu rỗi.” (x. SGLGHCG số 847, Lumen Gentium số 16).

Nói khác đi, những người không biết Chúa và Phép Rửa vì không có ai nói cho họ biết, nhưng họ cố gắng sống ngay lành theo sự hướng dẫn của lương tâm thì họ vẫn được Chúa đoái thương và cứu họ, dù họ không được rửa tội như lòng Chúa mong muốn. Đó là trường hợp của cha ông VietNam và các dân tộc khác, sinh ra và chết đi trước khi Chúa Giêsu sinh ra và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ thì làm sao mà nghe được Tin Mừng ấy, được biết Chúa Kitô và Phép Rửa của Người ?.

Ngược lại, những người đã bết Chúa Kitô, đã nghe Tin Mừng Cứu Độ và đã được rửa tội nhưng không kiên trì sống đức tin vào Chúa để xa tránh tội lỗi,và thực thi những cam kết khi được rửa tội thì vẫn không được cứu rỗi , vì “tuy thể xác họ thuộc về Giáo Hội , nhưng tâm hồn họ không ở trong Giáo Hội.” ( LG, số 14)

Cụ thể, những kẻ đang giết người, bắt cóc, trộm cướp, bóc lột kẻ khác, dâm ô thác loạn, buôn bán phụ nữ và bắt cóc trẻ em để bán cho bọn hành nghề mãi dâm và ấu dâm…thì làm sao chúng có thể được cứu độ, nếu chúng không mau kíp từ bỏ con đường gian ác, tội lỗi ? trong số những kẻ này, chắc có những kẻ đã được nghe biết về Chúa và đã được rửa tội khi còn bé, nhưng nay lại đi vào những con đường tội lỗi nói trên , thì Phép Rửa có ích gì cho họ ?

Được chịu phép rửa mới chỉ là bước đầu cần thiết cho việc cứu rồi. Bước kế tiếp quan trọng hơn là sống và thi hành những cam kết khi được rửa tội. ( baptismal promises) : đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và từ bỏ ma quỷ và mọi cám dỗ của ma quỷ. Nếu không thi hành những cam kết này, thì Phép rửa sẽ trở nên vô ích cho người đã lãnh nhận. Chắc chắn như vậy.

Cũng tương tự như thế, biết Chúa và biết các giáo huấn của Chúa không thôi thì chưa đủ để được cứu rỗi. Cho đủ để được cứu rỗi thì phải sống đức tin có Chúa bằng hành động tuân giữ các điều răn của Chúa như Chúa Giê su đã nói với các môn đệ xưa kia như sau:

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy
Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” ( Ga 14: 23)

. . .

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy
Anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy
Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
Và ở lại trong tình thương của Người.
” ( Ga 15: 10)

Giữ lời Thầy có nghĩa là thi hành những gì Chúa dạy về mến Chúa, yêu người, tôn trọng công bằng và thực thi bác ái cũng xa tránh mọi tội lỗi để cộng tác với ơn cứu độ của Chúa cho phần rỗi của mỗi người chúng ta.Không có sự cộng tác này thì Chúa không thể cứu ai được, cho dù Người đã chết để đền tội thay cho kẻ có tội.

Tóm lại, Phép Rửa là cần thiết và quan trọng cho việc cứu rỗi của mọi người tin có Chúa và yêu mến Người. Nhưng nếu không được rửa tội vì không ai dạy bảo cho biết thì đó không phải là lỗi của người không được rửa tội. Cho dù không được rửa tội , nhưng nếu họ sống theo tiếng nói của lương tâm và trong tinh thần tìm kiếm chân lý, tức là mặc nhiên tìm kiếm Chúa, thì họ vẫn có thể được cứu rỗi nhờ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô... Ngược lại, những ai có đức tin, đã được rửa tội - tức là đã gia nhập Giáo Hội- mà không sống đức tin ấy , và thực thi những cam kết khi được rủa tội, thì Phép Rửa vẫn không giúp ích gì cho phần rỗi của những người đó như Giáo Hội dạy trên đây.

Ước mong những giải đáp trên đây thỏa mãn cấu hỏi được đặt ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2015. 15:43