Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Hình Thức Hiện Diện Khác Nhau Của Chúa Kitô Trong Trần Thế

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Xin Cha giải thích rõ những hình thức hiện diện khác nhau của Chúa Giêsu-Kitô trong trần thế và cho biết cách hiện diện nào là quan trọng nhất.

Trả lời: Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ như sau: ”... Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium) cũng dạy và quảng diễn như sau: “Chúa Kitô hằng hiện diện trong Giáo Hội nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện trong Hy Tế không những trong con người thừa tác viên, vì “như xưa Người đã tự dâng mình trên thập giá thì nay chính Người cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ của linh mục” mà nhất là hiện diện thực sự đưới hai hình Thánh Thể. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của Người; vì thế ai rửa tội chính là Chúa Kitô rửa. Người hiện diện trong lời của Người vì chính Người nói khi người ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội. Sau hết, Người hiện diện khi Giáo Hội cầu khẩn và hát Thánh Vịnh.” (x. SC, số 7)

Như thế, Chúa Kitô hiện diện cụ thể trong những hoàn cảnh sau đây:

blessed-sacrament.jpg

1- Khi Giáo Hội cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể: Chúa hiện diện trong các thừa tác viên có chức thánh như Giám mục, Linh mục và Phó tế. Nghĩa là chính Chúa Kitô rửa tội, thêm sức, tha tội và nhất là cử hành Thánh lễ Tạ Ơn (Eucharist) qua tay Giám mục và Linh mục cũng như chính Ngài xức dầu bệnh nhân, chứng và chúc hôn phối qua các thừa tác viên loài người. Các thừa tác viên này chỉ cử hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô là Đầu mà thôi (in persona Capitis)

2- Khi Giáo Hội cử hành phụng vụ lời Chúa và cầu nguyện thì Chúa Kitô hiện diện trong lời được công bố, trong người công bố và trong cộng đoàn đang tụ họp để lắng nghe và cầu nguyện, vì “ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”(Mt 18:20)

3- Đặc biệt và quan trọng nhất là sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể:

Phải nhấn mạnh riêng ở đây, vì chỉ trong bí tích Thánh Thể được cử hành trong khuôn khổ Thánh lể Tạ Ơn (The Eucharist) mà Chúa Kitô hiện diện thực sự (vere = real) và trọn vẹn là Thiên Chúa và là Con Người thật trong hình bánh và hình rượu, sau khi Giám mục hay Linh mục đọc lời truyền phép (consecration words) tức là nhắc lại lời Chúa Kitô đã nói khi Người bẻ bánh và trao chén cho các Tông Đồ trong Bữa Tiệc ly. (x. 1 Cor 11:23-25)

Sự hiện diện này đặc biệt hơn mọi hiện diện khác của Chúa Kitô trong trần gian như Giáo Hội xác tín (x CĐ Triđentinô ngày 11-10-1551). Vì thế, ta phải cung kính thờ lậy

Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể mà thôi, trong khi không phải bầy tỏ cử chỉ thờ kính này cho bất cứ ai trong các hoàn cảnh hiện diện khác của Chúa Kitô. Cụ thể, khi giám mục, linh mục hay phó tế cử hành bí tích rửa tội, Chúa Kitô hiện diện và rửa tội qua tay các thừa tác viên này. Nhưng không ai phải bái lậy, tôn thờ sự hiện diện của Chúa nơi các vị này như bái lậy sự hiện diện của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu khi tham dự thánh lễ Misa. Xin nhớ kỹ điều này.

4- Sau hết, qua dụ ngôn về Ngày Phán Xét chung trong Tin Mừng Thánh Matthêu, chúng ta thấy Chúa Kitô đã tự đồng hóa mình với những người nghèo đói, vô gia cư, thất nghiệp, đau ốm và bị tù đầy nơi các ngục thất để thách đố chúng ta nhận diện ra Người và thực thi bác ái đối với các nạn nhân kém may mắn và đau khổ đó (x. Mt 25:31-45). Nói khác đi, chính Chúa Kitô đang hiện diện ngày nay nơi những anh chị em đáng thương này. Cho nên, làm ngơ hay dửng dưng với họ là thờ ơ, hay lãnh đạm đối với chính Chúa Kitô vậy.

Đó là tất cả những hình thức hiện diện khác nhau của Chúa Giêsu-Kitô trong trần gian này sau khi Người về trời cách nay trên 2000 năm.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 14.03.2007. 16:01