Trích từ Dân Chúa

Tưởng em một cánh hoa sim tím

Sơn Ca Linh

URL: http://danchuausa.net/van-hoa/tuong-em-mot-canh-hoa-sim-tim/