Trích từ Dân Chúa

Can Đảm Quay Về (thơ)

Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B – 2009 – (Mc 1,14-20)

quay-ve.jpg

Đã mãn thời gian phải đợi chờ,
Con người không còn sống trong mơ.
Triều đại Thiên Chúa đang mở lối,
Mời gọi muôn người chớ làm ngơ.

Chướng ngại cản đường, tội lỗi xưa,
Ăn năn thống hối quyết tâm chừa.
Sẵn sàng đón nhận lời chân lý,
Hoán cải quay về, bỏ đường xưa.

Sứ điệp Tin Mừng, phúc bình an,
Hãy tin tình Chúa rất nồng nàn.
Thi hành kế sách ơn cứu chuộc,
Công bố Ngôi Lời đến trần gian.

Kêu gọi môn đồ cách công khai,
Chất phát, đơn sơ, dáng thuyền chài.
Huấn luyện, sai đi làm nhân chứng,
Rao giảng Tin Mừng giữa trần ai.

Lạy Chúa! Đấng tình yêu bao dung,
Xin thánh hóa con, biết phục tùng.
Can đảm giã từ con người cũ,
Phục vụ Tin Mừng, phận tôi trung.

Mặc Trầm Cung

URL: http://danchuausa.net/van-hoa/can-dam-quay-ve-tho/