Trích từ Dân Chúa

Vương quốc công lý và hoà bình của vị vua lý tưởng: Tv 72 A

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/vuong-quoc-cong-ly-va-hoa-binh-cua-vi-vua-ly-tuong-tv-72-a/