Trích từ Dân Chúa

Văn bản, các bản sao chép, ngôn ngữ và kiểu hành văn của sách Diễm Ca

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/van-ban-cac-ban-sao-chep-ngon-ngu-va-kieu-hanh-van-cua-sach-diem-ca/