Trích từ Dân Chúa

Tóm lược phần đầu của Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio)

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tom-luoc-phan-dau-cua-thong-diep-tien-bo-cac-dan-toc-populorum-progressio/