Trích từ Dân Chúa

Tinh yêu trong giáo huấn của các ngôn sứ

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tinh-yeu-trong-giao-huan-cua-cac-ngon-su/