Trích từ Dân Chúa

Tinh yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel theo ngôn sứ Edekiel

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tinh-yeu-giua-thien-chua-va-dan-israel-theo-ngon-su-edekiel/