Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa trả lời ông Gióp và các ban ông

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-tra-loi-ong-giop-va-cac-ban-ong/