Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất: Thánh vịnh 71

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-la-niem-hy-vong-duy-nhat-thanh-vinh-71/