Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham và ông Môshê

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-hien-ra-voi-to-phu-abraham-va-ong-moshe/