Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa hiện ra và nói chuyện với vua Salomon

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-hien-ra-va-noi-chuyen-voi-vua-salomon/