Trích từ Dân Chúa

Thánh Vịnh 78 C

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-78-c/